Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację zadań gminy przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych

18-02-2019

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

            Na podstawie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz Uchwały nr IX/60/2011 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 maja 2011 roku Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba ogłasza nabór wniosków na realizację zadań własnych Gminy w roku 2019.

 

1. Podmioty uprawnione do składania ofert: Rodzinne Ogrody Działkowe.

 

2. Kryteria dostępu:

1) zgłoszony we wniosku projekt zadania może być realizowany wyłącznie na obszarze Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych na terenie Gminy Nowa Dęba.

 

2) Termin realizacji zadań: – od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2019 r.

 

3) Termin składania wniosków do 11marca  2019 r.

 

4) Składający ofertę nie posiada zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym.

 

5) Jeden oferent jest uprawniony do złożenia jednego wniosku w naborze.

 

6) Adresatami zadań są mieszkańcy miasta i gminy Nowa Dęba,

 

3. Zakres działania

 1. W ramach konkursu przewiduje się udzielenie dotacji na realizację projektów w zakresie remontu/budowy infrastruktury należących do wspólnot (budynki, ogrodzenia, wodociągi, bramy, itp.) oraz poprawiających estetykę i funkcjonalność ROD;
 2. Koszty kwalifikowane obejmują jedynie koszty materiałów i usług związanych
  z wykonaniem prac;

 

4. Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania – 20 000,00 zł

 

5. Kwalifikowalność wydatków:

1) Przy realizacji projektów kosztami kwalifikowanymi będą wydatki:

   a) związane bezpośrednio z organizacją projektu i niezbędne do jego realizacji;
   b) uwzględnione w budżecie projektu;
   c) racjonalnie skalkulowane, odzwierciedlające rzeczywiste koszty;
   d) poniesione w okresie uprawnionym;
   e) poparte prawidłowymi dowodami księgowymi, ujętymi w ewidencji księgowej.

 

2) Dotacja nie może być wykorzystana na:

   a) koszty administracyjne i operacyjne: m.in. opłaty telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, obsługę księgową, transport, paliwo;
   b) wyżywienie i nocleg dla uczestników projektu;
   c) nagrody finansowe i rzeczowe;
   d) działalność polityczną, religijną;
   f) honoraria osób etatowo zatrudnionych przez podmiot składający ofertę;
   g) pokrycie kosztów wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń     wolontariuszy.

 

6. Warunki realizacji zadania publicznego

 1. Koszty poniesione przed datą zawarcia umowy nie mogą być rozliczane ze środków pochodzących z dotacji tj. za koszt kwalifikowany uznawany będzie ten koszt, który powstanie po dacie zawarcia umowy.
 2. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru zamieszczonego w ogłoszeniu.

 

7. Tryb i kryteria wyboru wniosków

1) Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba (decyduje data wpływu). 

2) Wniosek należy złożyć na druku ofertowym, pod rygorem nieważności.

3) Wniosek będzie oceniany pod względem spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych.

4) Wniosek nie spełniający wymagań podlega odrzuceniu, o czym Burmistrz zawiadamia pisemnie wnioskodawcę.

 

8. Wniosek spełni wymogi formalne jeżeli:

 1. został złożony terminowo, w odpowiednim miejscu i formie.
 2. koperta opatrzona jest dopiskiem tytułu i numeru zadania publicznego oraz pieczęcią stowarzyszenia / jednostki organizacyjnej,
 3. został wypełniony prawidłowo (wypełnione wszystkie rubryki + opis budżetu, zapis „niepotrzebne” skreślony),
 4. został opatrzony we właściwych punktach podpisami osób prawnie upoważnionych oraz pieczęciami wnioskodawcy.

 

Wnioski nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane pod względem      merytorycznym.

 

9. Wniosek spełni wymogi merytoryczne jeżeli:

 1. wykazana została możliwość realizacji zadania przez podmiot;
 2. zaplanowane zadanie jest zgodne z celami realizowanymi przez Gminę;
 3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania jest rzetelna, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
 4. wnioskodawca  wywiązywał się z realizacji zadań dotychczas zleconych przez Gminę.

 

10. Informacje dodatkowe

 1. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, III piętro, pok. 303, tel. 846 26 71 w. 303, osoba odpowiedzialna – Maria Joanna Siudem.
 2. Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, pok. 303 oraz na stronie internetowej: www.nowadeba.pl
 3. Wykaz podmiotów, na które przyznano dotacje i kwot przyznanych na realizację tych zadań zostanie opublikowany na stronach internetowych gminy oraz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

 

Lista aktualności

Pliki do pobrania

Data publikacji: 2019-02-18
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji: 2019-02-18
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem