Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.

16-04-2019

     Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 82/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia, zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. Środki finansowe przyznano:
1) na zadanie nr 1 „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych”:
a) Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego, Kołu Nr 12 w Nowej Dębie - 1200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych),
b) Chorągwi Podkarpackiej Związku Harcerstwa Polskiego, Hufcowi Tarnobrzeg, Szczepowi Drużyn „Jedynka" w Nowej Dębie - 8800 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset złotych),
c) Stowarzyszeniu VERITAS ET BONUM z Alfredówki - 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych);
2) na zadanie nr 2 „Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba" - Nowodębskiemu Klubowi Abstynenta - 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

 

SM/MN

Lista aktualności
Data publikacji: 2019-04-16
Osoba udostępniająca na stronie: Mieczysław Nalepa
Data modyfikacji: 2019-04-16
Osoba modyfikująca: Mieczysław Nalepa