Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

25-06-2013

ZARZĄDZENIE NR 521/2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

 

    Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 15361) oraz Programem Współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 przyjętym Uchwałą Nr XXVI/232/2012 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 19 listopada 2012 r., Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

 

§ 1. 

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, promocji i organizacji wolontariatu, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz turystyki i krajoznawstwa.
2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. Wytyczne, wzór oferty, wzór umowy i wzór sprawozdania stanowią kolejno załącznik nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 do zarządzenia.

 

§ 2. 

Ogłoszenie o konkursie publikuje się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba,
3) na stronie internetowej Gminy.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia zleca się pracownikowi ds. rozwoju lokalnego i współpracy z organizacjami pozarządowymi i pracownikowi ds. promocji.

 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Załącznik Nr1
do Zarządzenia Nr 521/2013
z dnia 25 czerwca 2013

 


Ogłoszenie

Burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu promocji i organizacji wolontariatu, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób zawartych w Programie Współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

 


   Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które zgodnie ze swoim statutem są uprawnione do realizacji zadań z danego zakresu. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania publicznego. Zasady przyznania dotacji zawarte są w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku, w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania i w Programie Współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

 

§1.

1. Działając na podstawie wyżej wymienionych aktów prawnych konkurs obejmuje realizację następujących zadań:

1) Obszar 5 – promocja i organizacja wolontariatu
a) zadanie – wspieranie publikacji i wydawnictw poruszających ważne dla środowiska tematy, w tym wydawnictwa i publikacje promocyjne – 5 400 zł (maksymalnie kwota dofinansowania 3000 zł na jeden projekt),
b) zadanie – wzmacnianie i promocja działalności organizacji pozarządowych, promocja idei wolontariatu, w tym działania  w zakresie promocji Gminy Nowa Dęba – 2 000 zł

2) Obszar 6 – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
a) zadanie – wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw – 3 600 zł (maksymalnie kwota dofinansowania  1500 zł na jeden projekt)

3) Obszar 7 - działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Zadanie - realizacja programów wspomagających rozwój przedsiębiorczości: organizacja konferencji, spotkań – 3 600 zł

4) Obszar 9 – pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób
a) zadanie   – działania na rzecz osób chorych, starszych i niepełnosprawnych, - 1 500,00 zł

 

2. Termin realizacji zadań– od podpisania umowy i trwać nie dłużej niż do 30 listopada 2013r.

 

3. Termin składania wniosków -  do 17 lipca 2013 r.


§2.

Tryb składania ofert:
1) Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba. Decyduje data wpływu do kancelarii UMiG.
2) Po zapoznaniu się i zaakceptowaniu warunków zwartych w wytycznych, stanowiących załącznik nr 2 do zarządzenia, oferent potwierdza własnym podpisem chęć ich stosowania w trakcie realizacji zadania.
3) Poszczególne podmioty mogą złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie.
4) Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć na druku ofertowym, pod rygorem nieważności.
5) W przypadku składania przez organizację ofert na więcej niż jedno zadanie, każda z ofert powinna zostać złożona w osobnej kopercie z kompletem wymaganych załączników.
6) Oferta będzie oceniana pod względem spełnienia wymogów formalnych  i merytorycznych.
7) Z wnioskodawcą, Burmistrz (albo osoba przez niego upoważniona) może prowadzić negocjacje zamknięte w zakresie dotyczącym:
a) zmiany terminu i harmonogramu realizacji zadania wynikającego ze złożonej oferty,
b) zmniejszenia łącznej kwoty zaproponowanej w kosztorysie oferty do  dofinansowania dotacją  z budżetu Gminy,                  
c) przesunięć (odpowiednio zwiększeń i zmniejszeń) między pozycjami kosztorysu proponowanymi do finansowania dotacją z budżetu Gminy,   
d) zmniejszenia, albo wykluczenia finansowania określonej pozycji kosztorysu dotacją z budżetu Gminy,
8) Negocjacje są protokołowane i stanowią dokumentację otwartego konkursu ofert.
9) Oferta zmieniona przez wnioskodawcę w wyniku negocjacji jest traktowana jako oferta ostateczna, z zastrzeżeniem ofert nie spełniających wymagań. Za oferty ostateczne uznaje się również złożone w terminie oferty wykonawców, którzy ich nie zmienili w wyniku negocjacji.

 

§3.

1. Oferta musi spełniać wymogi formalne:
1) Oferta została złożona terminowo, w odpowiednim miejscu i formie.
2) Koperta opatrzona jest dopiskiem tytułu i numeru zadania publicznego oraz pieczęcią oferenta,
3) Oferta jest wypełniona prawidłowo (wypełnione wszystkie rubryki, zapis „niepotrzebne” skreślony),
4) Oferta jest opatrzona we właściwych punktach podpisami osób prawnie upoważnionych oraz pieczęciami oferenta,
5) Zadania zlecane są w formie wspieranej, należy wykazać minimum 10% wkładu własnego (finansowego lub / i pozafinansowego),
6) Do oferty należy dołączyć załączniki:
a) aktualny odpis z rejestru, potwierdzony za zgodność ze stanem faktycznym oryginalnymi podpisami osób statutowo do tego upoważnionych, w przypadku klubów sportowych konieczna jest również uchwała o powołaniu Zarządu klubu,
b) statut potwierdzony za zgodność ze stanem faktycznym, oryginalnymi podpisami osób statutowo do tego upoważnionych,
d) Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje kadry (jeśli dotyczy),
e) W przypadku oferty wspólnej komplet dokumentów organizacji biorącej udział w realizacji zadania,
f) Oświadczenie o zapoznaniu się z wytycznymi realizacji zadania,

2. W uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa może wezwać oferenta
do uzupełnienia oferty lub załączników.

 

§4.

Oferta musi spełniać wymogi merytoryczne:
1)  Jakość przygotowanego projektu:
a) zrozumiałość i przejrzystość,
b) kwalifikacje osób realizujących działania,
c) kompletność opisu działań,
d) mierzalność efektów,
e) rezultaty i spodziewane efekty realizacji zadania,
f) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
g) maksymalna efektywność wykorzystania środków,
2) Realizacja zadań własnych Gminy w latach poprzednich (o ile organizacja brała udział),
3) Pozyskanie dodatkowych funduszy i własne zaangażowanie w realizację zadania,
4) Możliwość realizacji zadania przez organizację,
5) Grupa adresatów, do których skierowane są zadania i ich liczba.

 

§5.

Dotacje nie będą udzielane na:
1) Remonty.
2) Zadania i zakupy inwestycyjne.
3) Zakup lokali, budynków, gruntów.
4) Pokrycie deficytu przedsięwzięć zrealizowanych w latach poprzednich.
5) Udzielanie pomocy osobom fizycznym i prawnym.
6) Wyjazdy zagraniczne.
7) Działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
8) Działalność polityczną, wyznaniową itp.

 

§6.

W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Aby koszty mogły być uznane za  kwalifikowane:
1) muszą stanowić koszty rzeczywiście niezbędne do zrealizowania projektu,
2) muszą być udokumentowane w sposób umożliwiający ocenę realizacji projektu pod względem  rzeczowym i finansowym.

 

§7.

Informacja dotycząca środków przeznaczonych na powyższe zadania z zakresu kultury i pomocy społecznej w roku 2012:
1) Obszar 5 – promocja i organizacja wolontariatu
a) zadanie – wspieranie publikacji i wydawnictw poruszających ważne dla środowiska tematy, w tym wydawnictwa i publikacje promocyjne – 5 400 zł
b) zadanie – wzmacnianie i promocja działalności organizacji pozarządowych, promocja idei wolontariatu, w tym działania  w zakresie promocji Gminy Nowa Dęba – 7 200 zł
2) Obszar 6 – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
a) zadanie – wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw – 3 600 zł
3) Obszar 7- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości – 4 000 zł
4) Obszar 9 – pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób
Zadanie a  – działania na rzecz osób chorych, starszych i niepełnosprawnych, - 5 000,00 zł

 

§8.

Informacje dodatkowe
1) Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, III piętro, pok. 303, tel. 846 26 71 w. 303, osoba odpowiedzialna – Maryla Siudem
i Mirosław Marek.
2) Formularze ofert dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, pok. 303 oraz na stronie internetowej: www.nowadeba.pl w zakładce organizacje pozarządowe/konkursy
3) Decyzję o wyborze ofert, które uzyskają dotację oraz wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba w formie zarządzenia, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, zgodnie trybem postępowania zawartym w Programie Współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
4) Wykaz podmiotów, którym przyznano dotacje, nazwę zadania i wysokość przyznanych kwot dotacji na realizację tych zadań zostanie opublikowany na stronach internetowych gminy oraz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
5) Adresatami zadań są mieszkańcy miasta i gminy Nowa Dęba.

 


 

Lista aktualności
Data publikacji: 2013-06-25
Osoba udostępniająca na stronie: Maria Siudem
Data modyfikacji: 2013-06-25
Osoba modyfikująca: Maria Siudem