Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.

21-06-2019

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 124/2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia, zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
1. Na realizację zadania pt. „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami (wypoczynek wakacyjny)”, środki finansowe przyznaje się:
- Caritas Diecezji Sandomierskiej, Oddziałowi Parafialnemu w Chmielowie - 12 330 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy trzysta trzydzieści złotych),
- Związkowi Harcerstwa Polskiego, Chorągwi Podkarpackiej, HUFCOWI Tarnobrzeg, 1 Środowiskowemu Szczepowi Drużyn „Jedynka” w Nowej Dębie - 13 170 zł brutto (słownie: trzynaście tysięcy sto siedemdziesiąt złotych),
- Miejskiemu Klubowi Sportowemu "Stal" w Nowej Dębie - 9 500 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych);
2. Nie przyznaje się środków finansowych Fundacji Q z Rozalina ze względu na wycofanie się organizacji z przystąpienia do realizacji zadania.

 

SM/MN
 

Lista aktualności
Data publikacji: 2019-06-21
Osoba udostępniająca na stronie: Mieczysław Nalepa
Data modyfikacji: 2019-06-21
Osoba modyfikująca: Mieczysław Nalepa