Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu

09-08-2019

Zarządzenie Nr 155/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 8 sierpnia 2018 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta Nowa Dęba w roku 2019

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. Poz. 506), §7 ust. 15 Uchwały Nr XL/366/2017 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba Uchwały Nr XLIII/396/2017 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co następuje:

 

§ 1. 1. Rozstrzyga się konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta Nowa Dęba w roku 2019.

2. Przyznaje się Miejskiemu Klubowi Sportowemu STAL na zadanie „Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba w roku 2019”  dotację w wysokości  112 200 zł;

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. rozwoju lokalnego i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zastępca Burmistrza

Leszek Mirowski

Lista aktualności
Data publikacji: 2019-08-09
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji: 2019-08-09
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem