Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciw grypie ..

20-09-2019

Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1373 ze zm.)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

 

ogłasza konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Nowa Dęba na lata 2018 – 2020” w 2019 roku

 

 

 1. Ilekroć mowa o:
 1. „Zamawiającym” – należy rozumieć Gminę Nowa Dęba reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba.
 2. „Oferencie” – należy rozumieć podmioty lecznicze w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1669 ze zm.) przystępujące do organizowanego konkursu ofert.
 3. „Programie” – należy rozumieć „Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Nowa Dęba na lata 2018 – 2020”

 

 

 1. Organizatorem konkursu jest Gmina Nowa Dęba z siedzibą przy ul. Rzeszowskiej 3, 39-460 Nowa Dęba.
 2. Konkurs adresowany jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160) w zakresie odpowiadającym przedmiotowi konkursu, udzielających świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Gminy Nowa Dęba, na podstawie aktualnej umowy podpisanej z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.
 3. Przedmiotem konkursu ofert jest wyłonienie realizatora Programu w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych mieszkańcom Gminy 65+, zameldowanym na stałe  na terenie Gminy Nowa Dęba i zapisanym do lekarza w placówce POZ działającej na terenie Gminy Nowa Dęba, na które składa się:
 1. zakup czterowalentnych szczepionek przeciw grypie rekomendowanych na dany sezon grypowy, posiadających rejestrację i dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. zakup pozostałych materiałów niezbędnych do realizacji zadania,
 3. wykonanie usługi szczepień poprzedzonego badaniem lekarskim kwalifikującym do szczepienia,
 4. edukację poprzez przekazanie informacji o zasadności i istocie szczepienia,
 5. zebranie wszelkich dokumentów, w tym zgody i oświadczeń od osób podlegających szczepieniu,
 6. przeprowadzenie ankiety satysfakcji z udziału w Programie (dostarczonej przez  zamawiającego),
 7. przekazanie raportów/sprawozdań odnośnie wykonanych szczepień,
 8. prowadzenie rejestru uczestników Programu i dokumentacji dotyczącej realizacji Programu z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 1. Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu – 20 000 zł
 2. Szacunkowa liczba osób zaszczepionych – ok. 300 osób
 3. Przewidywany termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 22.12.2019 r.
 4. Termin i miejsce składania ofert – do 7 października 2019 r. do godziny 15.30  w siedzibie udzielającego zamówienia – Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3 (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

 1. Zamawiający wymaga od Oferenta, aby:
 1. świadczył zamawiane usługi na wysokim poziomie, zgodnie ze sztuką i etyką zawodu, obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy, przy zachowaniu należytej staranności,
 2. świadczone usługi były wykonywane przez wykwalifikowane osoby,
 3. prowadził rejestr zaszczepionych,
 4. posiadał polisę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot umowy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 Nr 293 Poz.1729).

 

 1. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 2. Ofertę należy wypełnić czytelnie, kompletnie i opatrzyć podpisem przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.
 3. Oferty złożone po terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym, niekompletne lub podpisane przez osoby nieuprawnione podlegają odrzuceniu.
 4. Składający ofertę ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. Zamawiający dopuszcza wybór więcej niż jednej oferty w celu objęcia programem mieszkańców całej Gminy.
 6. Otwarcie ofert nastąpi do dnia 11.10.2019 roku w siedzibie udzielającego Zamówienie tj. w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, pok. 303.
 7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu otwarcia i dokonaniu oceny ofert.
 8. Wybierając najkorzystniejsze oferty komisja konkursowa będzie brała pod uwagę cenę oferowaną brutto za wykonanie usługi u 1-go mieszkańca spełniającego kryteria Programu.
 9. Zaoferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji programu zdrowotnego będącego przedmiotem umowy, w tym w szczególności uśrednione koszty zakupu szczepionek, wykonania usługi szczepień, utylizacji zużytego sprzętu, koszty administracyjno – biurowe i inne.
 10. Po rozstrzygnięciu konkursu  Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zawiera umowę o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z wyłonionym/mi oferentem/oferentami zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3.
 11. Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyn.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi szczegółowymi warunkami konkursu ofert mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 13. Formularze ofert, umowy i sprawozdania znajdują się na stronie internetowej www.nowadeba.pl  lub dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba - pokój 303.

 

 

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2019-09-20
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji: 2019-09-20
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem