Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego bez rozstrzygnięcia.

27-04-2020

    W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz.U. z 2020 r. poz. 491 oraz późniejszymi jego zmianami, a także rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 697) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informuję, że zadanie zaplanowane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 pod nazwą „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych”, stało się niemożliwe do realizacji z uwagi na siłę wyższą, której nie można było przewidzieć. Okolicznością uniemożlwiającą wykonanie zadania jest epidemia wirusa SARS-CoV-2, który stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego.
    W czasie epidemii nie wolno organizować m.in. żadnych imprez i spotkań, obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące przemieszczania się oraz zakaz wychodzenia z domu, poza najpilniejszymi potrzebami mającymi na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych. Z treści złożonych ofert wynika, że realizacja zadań zaproponowanych przez oferentów jest procesem rozciągniętym w czasie, wymagającym swobody przemieszczania się lub gromadzenia się dużych grup ludzkich. Wprowadzone zakazy uniemożliwiają całkowicie wywiązanie się z zaplanowanych działań. Na dzień dzisiejszy nie ma wiedzy, kiedy zostanie odwołany stan epidemii. Podmioty składające oferty w ogłoszonym konkursie ofert mają obowiązek zapewnić beneficjentom zadań oraz publiczności bezpieczeństwo, co w obecnej chwili nie jest możliwe. W związku z powyższym nie przyznaje się dofinansowania żadnej organizacji na realizację zadania, w ogłoszonym otwartym konkursie ofert.

 

SK/MN

Lista aktualności
Data publikacji: 2020-04-27
Osoba udostępniająca na stronie: Mieczysław Nalepa
Data modyfikacji: 2020-04-27
Osoba modyfikująca: Mieczysław Nalepa