Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi

14-10-2021

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA
Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI, POD NAZWĄ
„PROWADZENIE NA TERENIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY”

Uprawnionymi do złożenia oferty są osoby fizyczne oraz podmioty prowadzące działalność   gospodarczą, posiadające udokumentowane kwalifikacje do prowadzenia programu profilaktycznego „DEBATA”.

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

1. Konkurs obejmuje prowadzenie zajęć profilaktycznych w klasach VI szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba – łącznie 8 klas.

Dofinansowanie otrzyma oferent, którego oferta:

1) promuje zdrowy styl życia, koncentruje się na pozytywnych działaniach zmierzających do osiągania pozytywnej tożsamości młodzieży,

2) rozwija pozytywne aspekty psychiki dziecka, uczy prawidłowych relacji z innymi ludźmi, uczy jak radzić sobie ze stresem i nieprzyjemnymi emocjami, jak rozwiązywać konflikty i wzmacniać poczucie własnej wartości.

3)  posiada rekomendacje PARPA lub MEN.

2.  Termin realizacji zadania: od podpisania umowy i nie dłużej niż do 15 grudnia 2021 r.

3.  Termin składania wniosków: do 22 października 2021 r.

4.  Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 dni od upływu terminu składania wniosków.

5.  Tryb składania ofert:

1) Oferty należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres podmiotu składającego ofertę) z dopiskiem „Konkurs ofert – zdrowie publiczne 2021”. Zadanie „Prowadzenie na terenie szkół podstawowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży”, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, do godziny 15.30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu do Urzędu.

2) Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionego zadania należy złożyć na druku ofertowym, pod rygorem nieważności (dostępny na stronie Urzędu Miasta i Gminy www.nowadeba.pl).

6. Oferta powinna spełniać wymogi formalne:

1) oferta powinna być wypełniona prawidłowo (tzn. wypełnione wszystkie rubryki),

2) oferta powinna być podpisana czytelnym podpisem oferenta,

3) do oferty należy dołączyć załączniki:

a) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

b) wykaz materiałów jakie będą wykorzystane przy realizacji zajęć.

7. Program powinien posiadać rekomendacje Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie.

8. Wyboru najlepszej oferty dokona komisja składająca się z członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pracowników UMiG w Nowej Dębie.

9. Warunkiem podpisania umowy będzie przedstawienie dokładnego harmonogramu realizacji programu wraz z potwierdzeniem dyrektora szkoły o wyrażeniu woli przeprowadzenia zajęć.

10. Informacje dodatkowe:

1) Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, I piętro, pok. 113, tel. 846 26 71 wew. 113 lub 204, osoba odpowiedzialna Katarzyna Rodzeń;

2) Formularze ofert dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, pok. 113 oraz na stronie internetowej: www.nowadeba.pl;

3) Informacja o wybranej ofercie zostanie zamieszczona na stronie internetowej UMiG Nowa Dęba.

SK/KR

Pliki do pobrania

Lista aktualności
Data publikacji: 2021-10-14
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Rodzeń
Data modyfikacji: 2021-10-14
Osoba modyfikująca: Katarzyna Rodzeń