Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Małe granty

Informacja o przyznanej dotacji w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

12-08-2015

   Oferta Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego wpłynęła do Urzędu Miasta Nowa Dęba w dniu 28.07.2015 r. Ofertę upubliczniono w dniu 03.08.2015 r., na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowa Dęba, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowa Dęba.

   Z uwagi na fakt, iż do oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba uznał celowość realizacji zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  -  „ Zawody Rodzinne 2015”. W ramach w/w zadania przyznana zastała dotacja w kwocie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc zł).

RL/MS

Lista aktualności
Data publikacji: 2015-08-12
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji: 2015-08-12
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem