Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Małe granty

Informacja dotycząca oferty złożonej w trybie uproszczonym tzw. „Mały Grant” przez Towarzystwo Włościańskie „ ŁUGI”

25-11-2015

Oferta Towarzystwa Włościańskiego „Ługi” wpłynęła do Urzędu Miasta Nowa Dęba w dniu 9 listopada 2015 r. Ofertę upubliczniono w dniu 16 listopada 2015 roku na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowa Dęba, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowa Dęba.

Z uwagi na fakt, iż do oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba uznał celowość realizacji zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu publicznego z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi pn. „ Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych”.

W ramach w/w zadania przyznana zastała dotacja w kwocie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc zł).

Lista aktualności
Data publikacji: 2015-11-25
Osoba udostępniająca na stronie: Agnieszka Janowska
Data modyfikacji: 2015-11-25
Osoba modyfikująca: Agnieszka Janowska