Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Małe granty

Informacja o przyznanej dotacji w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

06-06-2016
Oferta Fundacji Fundusz Lokalny SMK wpłynęła do Urzędu Miasta Nowa Dęba w dniu 23 maja 2016 r. Ofertę upubliczniono w dniu 27 maja 2016 roku na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowa Dęba, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowa Dęba. Z uwagi na fakt, iż do oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba uznał celowość realizacji zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu publicznego z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi pod tytułem „ Rodzinnie, integracyjnie i z uśmiechem na twarzy - 2”. W ramach w/w zadania przyznana zastała dotacja w kwocie 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
Lista aktualności
Data publikacji: 2016-06-06
Osoba udostępniająca na stronie: Agnieszka Janowska
Data modyfikacji: 2016-06-06
Osoba modyfikująca: Agnieszka Janowska