Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Nabór wniosków do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

05-07-2024

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

o naborze wniosków do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 

Na podstawie Uchwały Nr LXXII/601/2023 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 

 

  1. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zwanej dalej ustawą, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy, tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Nowa Dęba, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowanie w ramach w/w Programu na realizację konkretnego zadania, z Wnioskodawcą tego zadania zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji.

 

  1. Dotacja będzie przysługiwała osobom fizycznym lub prawnym, posiadającym tytuł prawny do zabytku.
  2. .   Zasady składania propozycji wniosków do dofinansowania:
  1. Wnioski należy składać do Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba:

˗ listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba,

- osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba (Biuro Obsługi Klienta),

˗ za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP Urzędu: /umignd/SkrytkaESP

 

w terminie do dnia 5 sierpnia 2024r. do godz. 1530.

 

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba (BOK) lub wpływu (doręczenia) do Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba drogą pocztową.

 

2. Do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXII/601/2023 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 27 lipca 2023r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

 

3.Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w jednej z trzech kategorii:

a. do 150 000 złotych,

b. do 500 000 złotych,

c. do 3 500 000 złotych.

 

4. Wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze.

 

5. Wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.

 

  1. Zasady wyboru wniosków

 

1.  Wyboru wniosków dokonuje Komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba.

 

2.  Do zadań komisji należy weryfikacja wniosków według kryteriów formalnych i merytorycznych, określonych na kartach oceny, stanowiących odpowiednio załącznik Nr 2 i 3 do Uchwały nr LXXII/601/2023 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 

3.  Informację o wnioskach wybranych do dofinansowania Burmistrz umieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Nowa Dęba.

 

4.  Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Rada Miejska w Nowej Dębie w formie uchwały, na warunkach określonych we wstępnej promesie udzielonej Gminie Nowa Dęba przez Bank Gospodarstwa Krajowego, określając nazwę podmiotu otrzymującego dotację, kwotę przyznanej mu dotacji, nazwę zadania, na wykonanie którego przyznano dotację oraz czasu, na który udzielono dotacji.

 

5. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

  1. Warunki podpisania umowy o dotację

 

1. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji zawartej pomiędzy Wnioskodawcą, a Gminą Nowa Dęba.

2. Warunkiem podpisania z Wnioskodawcą umowy o dotację będzie uzyskanie przez Gminę promesy w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą, a Gminą Nowa Dęba.

 

  1. Termin i warunki realizacji zadania

 

1. Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Gminę promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie o dotację.

 

2.  Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 

3.  Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zastrzega sobie prawo odwołania naboru wniosków przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert, a także terminu jego rozstrzygnięcia.

 

  1. Rozstrzygnięcie naboru wniosków

 

Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz na stronie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

1.  Szczegółowe zasady naboru oraz realizacji i finansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znajdują się pod adresem: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

2. Informacje dotyczące naboru można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, I piętro, pok. 110, tel. 846 26 71 w. 110.

3.    Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, pok. 110 oraz na stronie internetowej: www.nowadeba.pl.

 

Lista aktualności

Pliki do pobrania

Data publikacji: 2024-07-08
Osoba udostępniająca na stronie: Anna Markowicz-Chmiel
Data modyfikacji: 2024-07-08
Osoba modyfikująca: Anna Markowicz-Chmiel