Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 04 lutego 2014r. GKS.6220.22.2013

05-02-2014

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

GKS.6220.22.2013         

                  Nowa Dęba, 04 lutego 2014r.


OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235) zawiadamia, że w dniu 28 stycznia 2014r. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne „PALEN” Andrzej Kołodziej ul. ks. H. Łagockiego 50, 39-460 Nowa Dęba przedłożyło uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „adaptacji istniejącego budynku wraz z przyległym terenem na stację demontażu pojazdów wycofywanych z eksploatacji  i punkt zbierania odpadów w Nowej Dębie”.
Wobec powyższego zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (m.in. z wnioskiem o wydanie decyzji, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu znak: PSNZ.4600-10/2013 z dnia 16.12.2013r., i treścią raportu wraz z uzupełnieniami przedłożonymi w dniu 28.01.2014r.), składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 05 lutego 2014r. do 26 lutego 2014r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba przy ul. Rzeszowskiej 3, w Referacie Spraw Komunalnych i Społecznych pok. nr 216 II piętro w godzinach pracy Urzędu tj. w pn., śr., czw., pt. od 7³° - 15³°, wt. od 8³° - 16³°. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Deba przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Burmistrz
Wiesław Ordon

Lista aktualności
Data publikacji: 2014-02-09
Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Rozenbajgier
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: