Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 25 września 2014r. GKS.6220.10.2012

26-09-2014

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

GKS.6220.10.2012       

                    Nowa Dęba, 25 września 2014r.


OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 22 września 2014r. PKN ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Ryszard Mazurek PUI MAWAR Biuro Projektów ul. Biedronki 3A, 20-543 Lublin przedłożył uzupełnienie do raportu o raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie Stacji Paliw PKN ORLEN  S.A. nr 135 zlokalizowanej w Nowej Dębie przy ulicy Bieszczadzkiej”.
Wobec powyższego zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (m.in. z wnioskiem o wydanie decyzji, pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak:WOOŚ.4240.22.16.2012.AW-14 z dnia 17.08.2012r. oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu znak:PSNZ.465-21/2012 z dnia 29.06.2012r., postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba znak:GKS.6220.10.2012 z dnia 06.09.2012r., treścią raportu przedłożoną w dniu 05.07.2013r., opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu znak:PSNZ.4600-7/2013 z dnia 21.08.2013r., uzupełnieniami do raportu przedłożonymi w dniu 09.12.2013r., uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak:WOOŚ.4240.22.6.2013.BK-16 z dnia 06.02.2014r., ze sprostowaniem do raportu przedłożonym w dniu 24.03.2014r., tekstem jednolitym raportu przedłożonym w dniu 30.05.2014r., opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu znak:PSNZ.4600-4/2014 z dnia 27.06.2014r. oraz uzupełnieniem do raportu przedłożonym w dniu 22.09.2014r.), składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 26 września 2014r. do 17 października 2014r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba przy ul. Rzeszowskiej 3, w Referacie Spraw Komunalnych i Społecznych pok. nr 216 II piętro w godzinach pracy Urzędu tj. w pn., śr., czw., pt. od 7³° - 15³°, wt. od 8³° - 16³°. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 


Burmistrz
Wiesław Ordon

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2014-09-26
Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Rozenbajgier
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: