Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z 03 października 2014 r. GKS.6220.8.2011

03-10-2014

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba                                                                      Nowa Dęba, 03 października 2014r.

GKS.6220.8.2011                                                                 

OGŁOSZENIE

 

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

 

1) że w dniu 03 października 2014 r. wydane zostało zawiadomienie informujące o przysługującym stronom prawie do zapoznania się z aktami sprawy, zebranymi w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „likwidacji i rekultywacji klarownika Nr 2 w Kopalni Siarki „Machów” S.A.” oraz prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty otrzymania;

 

2) w dniach od 03 października 2014r. do 17 października 2014r. każda ze stron może zapoznać się z treścią zawiadomienia w ww. sprawie, które znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, przy ul. Rzeszowskiej 3 (w Referacie Spraw Komunalnych i Społecznych - pok. nr 216 II piętro) w godzinach pracy Urzędu tj. w pn., śr., czw., pt. 7³° - 15³°, wt. 8³° - 16³°.

wz. Burmistrza

(-) Zygmunt Żołądź

Zastępca Burmistrza

 

 

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2019-09-02
Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Rozenbajgier
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: