Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z 03 października 2014 r. GKS.6220.5.2014

03-10-2014

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba                                                                               Nowa Dęba, 03 października 2014r.

GKS.6220.5.2014                                                                   

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba działając na podstawie art. 33 i 34, w związku z art. 79 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 07 lutego 2014r. wpłynął wniosek FENIX METALS Sp. z o. o., ul. Zakładowa 50, 39-400 Tarnobrzeg w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji oczyszczania i odprowadzania wód opadowych z terenu zakładu Fenix Metals Sp. z o. o.”.

 

Mając na uwadze, opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak:WOOŚ.4240.22.6.2014.AD-3 z dnia 17.04.2014r. oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu znak: PSNZ.465-8/2014 z dnia 31.03.2014r., a także biorąc pod uwagę uwarunkowania przedsięwzięcia zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.), postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba znak: GKS.6220.5.2014 z dnia 20 maja 2014r. stwierdzono konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określono zakres raportu w oparciu o art. 66 w/w ustawy. Wobec powyższego przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (m.in. z wnioskiem o wydanie decyzji, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak:WOOŚ.4240.22.6.2014.AD-3 z dnia 17.04.2014r., opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu znak: PSNZ.465-8/2014 z dnia 31.03.2014r., treścią raportu  z dnia 02.07.2014r., uzupełnieniami do raportu z dnia 01.09.2014r., opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu znak:PSNZ.4600-5/2014 z dnia 07.08.2014r. i pismem znak: PSNZ.4600-5/2014 z dnia 15.09.2014r., uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak:WOOŚ.4242.22.5.2014.AD-13 z dnia 26.06.2014r.), składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 03 października 2014r. do 25 października 2014r.  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba przy ul. Rzeszowskiej 3, w Referacie Spraw Komunalnych i Społecznych pok. nr 216 II piętro w godzinach pracy Urzędu tj. w pn., śr., czw., pt. od 7³° - 15³°, wt. od 8³° - 16³°. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

wz. Burmistrza

(-) Zygmunt Żołądź

Zastępca Burmistrza

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2014-10-03
Osoba udostępniająca na stronie: Elżbieta Gil
Data modyfikacji: 2014-10-03
Osoba modyfikująca: Elżbieta Gil