Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 13/2014 lokalizacji celu publicznego

06-10-2014

Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Dęba

GPN 6733.1.13.2014                                                      Nowa Dęba, 06 października  2014r.

 

                                                       OBWIESZCZENIE
                                                       o wydaniu decyzji

 

       Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. z 2013 r.  poz. 267) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym       ( j. t. Dz.U. z 2012 r.  poz. 647 )

                                                      z a w i a d a m i a m


    że w dniu 06.10 .2014r. z wniosku  Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. 01-224 Warszawa ul. Kasprzaka 25, Oddział w Tarnowie,  Zakład w Sandomierzu 27-600 Sandomierz ul. Baczyńskiego 3

                                                                                                                                                                                               
została   wydana  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  Nr 13/2014  znak: GPN 6733.1.13.2014  dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu pracy sieci gazu 0.1-0.5MPa w technologii rur PE DN 40mm przebiegającej przez działki nr ew. 264, 248, 232/4 wraz z przyłączem gazu PE DN 20 do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 232/4 w miejscowości Nowa Dęba przy ul. Zarzecze.
  

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia w Urzędzie Miasta  i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3 Nowa Dęba pokój nr 111 pierwsze piętro w godzinach pracy urzędu .
W związku z powyższym w terminie 14 dni od daty zakończenia okresu wywieszenia obwieszczenia można wnieść odwołanie od decyzji zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.

Z up. Burmistrza
mgr inż. Barbara Duda
Kierownik Referatu
 

Lista aktualności
Data publikacji: 2014-10-06
Osoba udostępniająca na stronie: Barbara Duda
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: