Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba na podstawie art.49 kpa GKS.6220.4.2014

14-10-2014

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
GKS.6220.4.2014 

                                                               Nowa Dęba, 10 października 2014r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Stowarzyszenia „DĄB” w Nowej Dębie ul. Długa 5 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie toru motocrossowego i infrastruktury towarzyszącej na działce ewid. nr 12 w Nowej Dębie” zawiadamia, że w dniu 10 października 2014r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „budowie toru motocrossowego i infrastruktury towarzyszącej na działce ewid. nr 12 w Nowej Dębie”.
W toku procedury uzyskania w/w decyzji Burmistrz Miasta i Gminy wydał postanowienie z dnia 08 września 2014r. znak:GKS.6220.4.2014 o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji, w związku z czym  nie było konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko oraz przeprowadzenia procedury udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu.
Informacja o wydaniu decyzji j.w. znak: GKS.6220.4.2014 została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie pod numerem 248/2014.
W dniach od 14 października 2014r. do 28 października 2014r. strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba przy ul. Rzeszowskiej 3 (w Referacie Spraw Komunalnych i Społecznych - pok. nr 216 II piętro) w godzinach pracy Urzędu tj. w pn., śr., czw., pt. od 7³° - 15³°, wt. od 8³° - 16³°.
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia tj. do dnia 12 listopada 2014r. 


Burmistrz
Wiesław Ordon

Lista aktualności
Data publikacji: 2014-10-15
Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Rozenbajgier
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: