Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądy projektu III zmiany MPZP ul.Leśna w Nowej Dębie

30-12-2014

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba                                                                     Nowa Dęba, 22 grudnia 2014 r.
                                                                                                              

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul.Leśnej w Nowej Dębie.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Nowej Dębie Nr XXXIX/365/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r., w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235),
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul.Leśnej w Nowej Dębie,zatwierdzonego Uchwałą nr LI/389/98 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 17 czerwca 1998 r, zmienionego Uchwałami Nr XIV/83/03 i Nr XIV/84/03 z dnia      13 sierpnia 2003 r. , wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach  od 30 grudnia 2014 r.  do 20 stycznia  2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, w pokoju nr 111 w godz. od 9 00 do 15 00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie III  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul.Leśnej w Nowej Dębie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 stycznia  2015 r. w sali nr 104, na I piętrze Urzędu Miasta i Gminy ul.Rzeszowska 3 w Nowej Dębie o godz. 14,00 .

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ww. ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – po zakończeniu okresu wyłożenia, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 lutego 2015 r.
           

Burmistrz
            Miasta i Gminy Nowa Dęba
            Wiesław Ordon

Lista aktualności
Data publikacji: 2014-12-22
Osoba udostępniająca na stronie: Barbara Duda
Data modyfikacji: 2014-12-30
Osoba modyfikująca: Barbara Duda