Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z 31.07.2015r. GKS.6220.6.2015

03-08-2015

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
GKS.6220.6.2015


Nowa Dęba, 31 lipca  2015r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Powiatu Tarnobrzeskiego ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi powiatowej nr 1116R relacji Alfredówka – Ciosy – Wydrza w km 0+000 do km 2 + 761” planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych: nr 197, 356, 357, 427/2 obręb Alfredówka nr 138/4 obręb Tarnowska Wola

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

 

1) że w dniu 24 lipca 2015r. wydana została decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi powiatowej nr 1116R relacji Alfredówka – Ciosy – Wydrza w km 0+000 do km 2 + 761”;

2) w dniach od 04 sierpnia 2015r. do 18 sierpnia 2015r. każda ze stron może zapoznać się z treścią decyzji w ww. sprawie, które znajduje się do wglądu siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, przy ul. Rzeszowskiej 3 (w Referacie Spraw Komunalnych i Społecznych - pok. nr 216 II piętro) w godzinach pracy Urzędu tj. w pn., śr., czw., pt. 7³° - 15³°, wt. 8³° - 16³°.

 

Burmistrz
Wiesław Ordon

Lista aktualności
Data publikacji: 2015-08-03
Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Rozenbajgier
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: