Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GPN. 6733.1.9.2015

26-08-2015


Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
GPN 6733.1.9.2015                                                           Nowa Dęba, 26 sierpnia 2015 r.


                                                         OBWIESZCZENIE


Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zmianami) i art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jednolity tekst (Dz.U. z 2015 r.  poz. 199 )
                                                         z a w i a d a m i a m

że  w dniu 21.08.2015 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Rzeszów w imieniu której działa p.Władysław Mikołajczyk zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV  na działce nr ewid 381w obrębie Alfredówka gmina Nowa Dęba.

W terminie 14 dni od daty obwieszczenia można w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3, pok. nr 111 I piętro zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi Wnioskodawcy  oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.                  

 


                                                                 Z up.Burmistrza
                                                                 mgr inż. Barbara Duda
                                                                 Kierownik Referatu

Lista aktualności
Data publikacji: 2015-08-26
Osoba udostępniająca na stronie: Barbara Duda
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: