Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z 27.08.2015r. GKS.6220.17.2015

28-08-2015

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
GKS.6220.17.2015         

        Nowa Dęba, 27 sierpnia  2015r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie dróg gminnych na terenie TSSE EURO – PARK – WISŁOSAN – podstrefa Nowa Dęba

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

 

1) że w dniu 27 sierpnia 2015r. wydane zostało zawiadomienie informujące o przysługującym stronom prawie do zapoznania się z aktami sprawy, zebranymi w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie dróg gminnych na terenie TSSE EURO – PARK – WISŁOSAN – podstrefa Nowa Dęba” oraz prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty otrzymania;
2) w dniach od 28 sierpnia 2015r. do 11 września 2015r. każda ze stron może zapoznać się z treścią zawiadomienia w ww. sprawie, które znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, przy ul. Rzeszowskiej 3 (w Referacie Spraw Komunalnych i Społecznych - pok. nr 216 II piętro) w godzinach pracy Urzędu tj. w pn., śr., czw., pt. 7³° - 15³°, wt. 8³° - 16³o.

 

Burmistrz

Wiesław Ordon

Lista aktualności
Data publikacji: 2015-08-31
Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Rozenbajgier
Data modyfikacji: 2015-08-31
Osoba modyfikująca: Ewa Rozenbajgier