Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z 12.08.2015r. GKS.6220.17.2015

13-08-2015

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
GKS.6220.17.2015


Nowa Dęba, 12 sierpnia 2015r.

 


O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2000r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie dróg gminnych na terenie TSSE EURO – PARK WISŁOSAN – podstrefa Nowa Dęba

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA


1) że w dniu 04 sierpnia 2015r. wydane zostało postanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie dróg gminnych na terenie TSSE EURO – PARK WISŁOSAN – podstrefa Nowa Dęba” realizowanego przez Gminę Nowa Dęba,
2) w dniach od 13 sierpnia 2015r. do 27 sierpnia 2015r. każda ze stron może zapoznać się z ww. postanowieniem, które znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, przy ul. Rzeszowskiej 3 (w Referacie Spraw Komunalnych i Społecznych - pok. nr 216 II piętro) w godzinach pracy Urzędu tj. w pn., śr., czw., pt. 7³° - 15³°, wt. 8³° - 16³°. Na przedmiotowe postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie.

 

Burmistrz

Wiesław Ordon
 

Lista aktualności
Data publikacji: 2015-09-03
Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Rozenbajgier
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: