Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GPN. 6733.8.2017

31-07-2017

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

GPN 6733.8.2017                                                        Nowa Dęba, 31 lipca  2017 r.


                                                       OBWIESZCZENIE


   Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) i art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (j.t.Dz.U. z 2017 r.  poz.1073. )

                                                       z a w i a d a m i a m

że  w dniu 31.07.2017 r. na wniosek Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie  ul.Mszczonowska 4 reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Rafała Wierzbickiego  zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej na działkach nr ewid.  147/13 i 147/8 w obrębie 0005 Rozalin gmina Nowa Dęba Nowa Dęba.


W terminie 14 dni od daty obwieszczenia można w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3, pok. nr 111 I piętro zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi Wnioskodawcy  oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.                  

                                                                                        Z up.Burmistrza

                                                                                         mgr inż. Barbara Duda

                                                                                         Kierownik Referatu

Lista aktualności
Data publikacji: 2017-07-31
Osoba udostępniająca na stronie: Barbara Duda
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: