Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GPN. 6733.1.9.2017

07-08-2017

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

GPN 6733.9.2017                                                                      Nowa Dęba, 07 sierpnia  2017 r.


                                                            OBWIESZCZENIE


        Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) i art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jednolity tekst (Dz.U. z 2017 r.  poz.1073. )

                                                            z a w i a d a m i a m

że  w dniu 07.08.2017 r. na wniosek Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie  reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Michała Popko  zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 na odcinku od ZZU nr 1102 do SRP  Machów Siarkopol na działce nr ewid. 1092/1 obręb 0002 Chmielów gmina Nowa Dęba .

 

W terminie 14 dni od daty obwieszczenia można w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3, pok. nr 111 I piętro zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi Wnioskodawcy  oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.                  

                                                                                                   Z up.Burmistrza

                                                                                                   mgr inż. Barbara Duda

                                                                                                   Kierownik Referatu

Lista aktualności
Data publikacji: 2017-08-07
Osoba udostępniająca na stronie: Barbara Duda
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: