Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z 08.08.2017r. GKS.6220.8.2017

09-08-2017

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
GKS.6220.8.2017     

                               Nowa Dęba, 08 sierpnia 2017r.


OGŁOSZENIE


Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz.1405) w związku z wnioskiem GREEN ENERGY TRADE Sp. z o. o. ul. Borowa 45, 43-360 Meszna, w imieniu której działa pełnomocnik Paweł Piątek ul. Vetulani 38, 33-100 Tarnów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej w miejscowości  Chmielów” podaje do publicznej wiadomości, informację że w dniu 07 sierpnia 2017r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej w miejscowości  Chmielów”.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba znak:GKS.6220.8.2017 została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie pod numerem 40/2017.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z: wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu – pismo z dnia 06.06.2017r. znak:PSNZ.465.16.2017 oraz  z dnia 30.06.2017r.; pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 06.06.2017r. znak:WOOŚ.4240.22.8.2017.PW.3, postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 05.07.2017r. znak:GKS.6220.8.2017 można zapoznać się w terminie od 09 sierpnia 2017r. do 08 września 2017r. w Referacie Spraw Komunalnych i Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, przy ul. Rzeszowskiej 3 - pok. nr 216 II piętro w godzinach pracy Urzędu tj. w pn., śr., czw., pt. od 7³° - 15³°, wt. od 8³° - 16³°.

 

wz. Burmistrza
Leszek Mirowski
Zastępca Burmistrza

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2017-08-09
Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Rozenbajgier
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: