Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z 16.08.2017r. GKS.6220.9.2017

17-08-2017

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
GKS.6220.9.2017                                   

Nowa Dęba, 16 sierpnia 2017r.

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz.1405) w związku z wnioskiem Zakładów Chemicznych „Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o. o., ul. Chemiczna 3, 39-400 Tarnobrzeg, działających przez pełnomocnika Pana Marcina Dymona, Dobrów 8A, 28-142 Tuczępy na podstawie pełnomocnictwa z dnia 15.03.2017r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zabudowie zbiorników magazynowych kwasu fluorokrzemowego wraz z instalacjami towarzyszącymi w Oddziale Produkcji Nawozów Pylistych Zakładów Chemicznych  „Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o. o.” podaje do publicznej wiadomości, informację że w dniu 09 sierpnia 2017r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „zabudowie zbiorników magazynowych kwasu fluorokrzemowego wraz z instalacjami towarzyszącymi w Oddziale Produkcji Nawozów Pylistych Zakładów Chemicznych  „Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o. o.”.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba znak:GKS.6220.9.2017 została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie pod numerem 41/2017.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z: wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu – pismo z dnia 27.06.2017r. znak:PSNZ.465.20.2017; pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 14.07.2017r. znak:WOOŚ.4240.22.11.2017.LK.4, postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 21.07.2017r. znak:GKS.6220.9.2017 można zapoznać się w terminie od 17 sierpnia 2017r. do 16 września 2017r. w Referacie Spraw Komunalnych i Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, przy ul. Rzeszowskiej 3 - pok. nr 216 II piętro w godzinach pracy Urzędu tj. w pn., śr., czw., pt. od 7³° - 15³°, wt. od 8³° - 16³°.


Burmistrz
Wiesław Ordon

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2017-08-17
Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Rozenbajgier
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: