Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego

18-08-2017

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

GPN 6733.10.2017                                             Nowa Dęba, 18 sierpnia  2017 r.


                                                  OBWIESZCZENIE


              Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) i art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (j.t.Dz.U. z 2017 r.  poz.1073. )

                                                  z a w i a d a m i a m

że  w dniu 17.08.2017 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marcina Kopcia  zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci elektroenergetycznej SN i nn wraz ze słupową stacja transformatorową  na działkach nr ewid. 196/1, 211/8, 213/1,217/1,218, 240,241,242/2,243/2,243/3, 247,248,249,1018 w obrębie Poręby Dębskie miasto Nowa Dęba.


W terminie 14 dni od daty obwieszczenia można w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3, pok. nr 111 I piętro zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi Wnioskodawcy  oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.                  

 

                                                                                                            Z up.Burmistrza

                                                                                                            mgr inż. Barbara Duda

                                                                                                            Kierownik Referatu

Lista aktualności
Data publikacji: 2017-08-18
Osoba udostępniająca na stronie: Barbara Duda
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: