Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Ogłoszenie przetargu na dzierżawe gruntów rolnych

13-09-2017

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na  dzierżawę nieruchomości  gruntowych  rolnych niezabudowanych położonych na terenie Sołectwa Cygany - Gmina Nowa Dęba

 

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa na okres 10 lat nieruchomości  gruntowych  rolnych niezabudowanych z przeznaczeniem na cele rolnicze położonych w obrębie Cygany-Gmina Nowa Dęba:

1) część działki nr ewid. 246 o pow. 3,00 ha 

Cena wywoławcza  rocznego czynszu  dzierżawy 300 zł brutto

Wadium wynosi 60 zł

2) część działki nr ewid. 248 o pow.4,20 ha

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawy 420 zł brutto

Wadium wynosi 80 zł

Przeznaczone do dzierżawy nieruchomości  nie są obciążone.

Przetarg odbędzie się 26 października 2017 r. w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, I piętro, pok. nr 104 w godzinach:

1) 9ºº  na część działki  nr ewid. 246 o powierzchni 3,00 ha

2) 9³°  na część działki  nr ewid. 248 o powierzchni 4,20 ha

Umowa dzierżawy  z dzierżawcą wyłonionym w drodze przetargu  zostanie zawarta od 1 stycznia 2018 r.  Czynsz dzierżawny będzie  waloryzowany bez konieczności zmiany umowy po każdych 12 miesiącach obowiązywania umowy o publikowany przez Główny Urząd Statystyczny średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług  konsumpcyjnych z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych za okres poprzednich 12 miesięcy kalendarzowych. W przypadku ujemnego wskaźnika ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny  stawka czynszu nie ulega zmianie.

Dzierżawca wybrany w drodze przetargu zobowiązany będzie pod rygorem rozwiązania umowy do rekultywacji dzierżawionego terenu w terminie do 31 maja 2018 r. W przypadku rozwiązania umowy dzierżawy z powodu nie wykonania przez dzierżawcę rekultywacji  terenu w terminie do 31 maja 2018 r.  dzierżawcy nie przysługuje  zwrot  kosztów z tytułu nakładów poniesionych na przedmiot dzierżawy. 

Rekultywacja  winna obejmować: ścinkę wierzby, orkę głęboką, karczowanie, wywóź  korzeni i talerzowanie oraz niezbędne zabiegi w celu przywrócenia działki do użytku rolnego. Pozyskana wierzba stanowi własność dzierżawcy.

Dzierżawca  zobowiązany będzie do ponoszenia opłat z tytułu podatku rolnego oraz innych wszelkich należności związanych z wydzierżawianą nieruchomością zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przetargu mogą brać  udział  osoby fizyczne i prawne. W przypadku osób fizycznych  oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników  (wymagane jest pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej). W przypadku  małżeństw posiadających ustrój wspólności majątkowej wymagana jest  obecność obojga małżonków  lub jednego z nich posiadającego pisemne upoważnienie  współmałżonka do udziału  w przetargu i dokonywania postąpień. W celu stwierdzenia  tożsamości oferenci zobowiązani są okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości. W przypadku osób prawnych wymagana jest obecność osób upoważnionych  do składania oświadczeń woli oraz okazanie aktualnego  wypisu z odpowiedniego rejestru lub ewidencji.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem działki przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba prowadzony  w Banku PEKAO S.A. nr 88 1240  2744 1111 0010 7170 2040 w taki sposób aby najpóźniej w dniu 20 października 2017r.  wadium znajdowało się   na rachunku bankowym Gminy Nowa Dęba, pod rygorem uznania, że  warunek  wpłaty wadium nie został spełniony.

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania  rachunku bankowego Gminy Nowa Dęba.  Dowód wpłaty wadium  przez uczestnika przetargu podlega  przedłożeniu  komisji przetargowej przed otwarciem  przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet czynszu  dzierżawy. Wadium ulega  przepadkowi  w razie uchylenia się uczestnika przetargu , który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.

Wadia pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone  nie później niż  przed upływem  3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia  przetargu wynikiem negatywnym.

Zastrzega się prawo  odwołania  przetargu z ważnych powodów. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie  Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba , ul. Rzeszowska 3, I piętro, pok. nr 109, tel. 15 846 26 71 wew. 109 w godzinach pracy Urzędu.

Ogłoszenie o przetargu  dostępne jest również na stronie internetowej pod adresem  www.pl/biznes/przetargi/nieruchomości i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Nowa Dęba, 12 września 2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2017-09-13
Osoba udostępniająca na stronie: Kazimierz Wit
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: