Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Chmielowie

28-09-2017

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Chmielów – Gmina Nowa Dęba, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i zagrodowe:

- działka nr ewid. 1650/11 o pow. 0,1707 ha, cena wywoławcza 21800,00 zł + 23% podatku VAT.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w działki odbył się w dniu 24 sierpnia 2017 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

           Nieruchomość jest własnością Gminy Nowa Dęba i posiada urządzoną księgę wieczystą KW TB1T/00036153/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu – VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Realizacja zabudowy nieruchomości, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Dęba – budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i zagrodowe.

Na działce znajduje się jeden segment drewnianego budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej, który jest w złym stanie technicznym (drugi segment budynku znajduje się na działce sąsiedniej nr 1650/9) oraz murowany z cegły budynek gospodarczy również w złym stanie technicznym.

Przeznaczona do sprzedaży działka nie jest obciążona.

          Przetarg odbędzie się 9 listopada 2017 roku  o godz. 900 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, I piętro, pok. nr 104.

           W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. W przypadku osób fizycznych oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników (wymagane jest pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej). W przypadku małżeństw posiadających ustrój wspólności majątkowej, wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich posiadającego pisemne upoważnienie współmałżonka do udziału w przetargu i dokonywania postąpień. W celu stwierdzenia tożsamości oferenci zobowiązani są okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości.

          W przypadku osób prawnych wymagana jest obecność osób upoważnionych do składania oświadczeń woli oraz okazanie aktualnego wypisu z odpowiedniego rejestru lub ewidencji.

          Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kwocie

4300,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta złotych 00/100).

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba nr 88 1240 2744 1111 0010 7170 2040 Bank PEKAO S.A. w terminie do dnia 3 listopada 2017 roku.

         Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wadium zwraca się niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

         Nabywca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, pok. nr 110, tel. (15) 846 2671 wew. 110 w godzinach pracy Urzędu.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na stronie internetowej pod adresem www.nowadeba.pl/biznes/przetargi/nieruchomości

 

 

 

 

Z up. Burmistrza

mgr Leszek Mirowski

Z-ca Burmistrza

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa Dęba, 28 września 2017 r.

Lista aktualności
Data publikacji: 2017-09-28
Osoba udostępniająca na stronie: Janusz Szymański
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: