Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 03 lipca 2013r. GKS.6220.23.2012

05-07-2013

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

GKS.6220.23.2012

                                                  Nowa Dęba, 03 lipca 2013r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z wnioskiem Zakładów Chemicznych „Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Chemiczna 3, 39-400 Tarnobrzeg, w imieniu których działa pełnomocnik Pan Paweł Gaj, ul. Kwiska 6a/1,  54-424 Wrocław w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie węzła do produkcji mleczka wapiennego oraz jego dozowania do kanału zrzutowego ścieków przemysłowych w celu korekcji pH zrzucanych ścieków”, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01 lipca 2013r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie węzła do produkcji mleczka wapiennego oraz jego dozowania do kanału zrzutowego ścieków przemysłowych w celu korekcji pH zrzucanych ścieków”.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba znak:GKS.6220.23.2012 została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie pod numerem 116/2013.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z: opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu pismo z dnia 13.02.2013r., znak: PSNZ.465-3/2013 oraz pismo z dnia 06.05.2013r. znak: PSNZ.465-3/2013 i opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismo z dnia 21.05.2013r., znak: WOOŚ.4240.22.3.2012.GJ-11 oraz postanowieniem z dnia 27 maja 2013r. znak:GKS.6220.23.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba można zapoznać się

w Referacie Spraw Komunalnych i Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, przy ul. Rzeszowskiej 3 - pok. nr 216 II piętro w godzinach pracy Urzędu tj. w pn., śr., czw., pt. od 7³° - 15³°, wt. od 8³° - 16³°.


 

     Burmistrz
Wiesław Ordon

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2013-07-07
Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Rozenbajgier
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: