Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego NR 19/2021

20-12-2021

GPN.6733.18.2021                                                                                                                    Nowa Dęba, 20 grudnia 2021 r.

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

 

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 741)

 

                         z a w i a d a m i a m,

 

że w dniu 20 grudnia 2021 r. została wydana decyzja nr 19/2021  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z  wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle reprezentowanej przez Panią Monikę Polek dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE DN 63mm na działkach nr ew. 793/1, 796/1, 859/2 w obrębie 0002 Poręby Dębskie - gmina Nowa Dęba.

 

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia (pokój 110) w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3, Nowa Dęba w godzinach pracy urzędu.

W związku z powyższym w terminie 14 dni od daty zakończenia okresu wywieszenia obwieszczenia można wnieść odwołanie od decyzji zgodnie
z pouczeniem zawartym w decyzji.

Z up. Burmistrza

mgr Leszek Mirowski

Z-ca Burmistrza

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2021-12-20
Osoba udostępniająca na stronie: Magdalena Stróż
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: