Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Ogłoszenie o V przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowej Dębie

11-03-2022

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

o g ł a s z a

V przetarg ustny ograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Nowa Dęba – miasto Nowa Dęba, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania jednej z nieruchomości przyległych.

1. Przedmiotem sprzedaży jest działka nr ewid. 135/14 o pow. 0,0472 ha położona w obrębie Nowa Dęba,   cena wywoławcza wynosi 38000,00 zł + 23% podatku VAT.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Nowa Dęba i posiada urządzoną księgę wieczystą
KW TB1T/00055941/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu – VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowa Dęba-1 obejmującego obszar położony w centrum miasta, pomiędzy potokiem Bystrzyk a ul. J. Korczaka i ul. ks. H. Łagockiego,  nieruchomość nr 135/14 jest przeznaczona pod zabudowę  mieszkaniową wielorodzinną. Nieruchomość ze względu na swój kształt (szer. ok 6,50 m) nie może być zagospodarowana jako samodzielna nieruchomość w związku z tym jej sprzedaż może nastąpić w celu poprawy warunków zagospodarowania  jednej z nieruchomości przyległych. IV przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 3 stycznia 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym (zgłoszenie oferenta po terminie).

2. Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2022 roku  o godz. 1000 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, I piętro, pok. nr 104.

3. W przetargu mogą brać udział właściciele nieruchomości przyległych tj. działek nr: 399/55, 135/15, 136/11, 400/20 położonych w obrębie Nowa Dęba,  którzy w terminie do 12 kwietnia 2022 roku :

1) zgłoszą pisemnie swój udział w przetargu wraz z dokumentem potwierdzającym prawo własności do nieruchomości wymienionych w pkt 3,

2) wpłacą w pieniądzu wadium w wysokości 7600 zł ( słownie: siedem tysięcy sześćset złotych 00/100) na konto nr  88 1240 2744 1111 0010 7170 2040 Bank PEKAO S.A.          

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. W przypadku osób fizycznych oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników (wymagane jest pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej). W przypadku małżeństw posiadających ustrój wspólności majątkowej, wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich posiadającego pisemne upoważnienie współmałżonka do udziału w przetargu i dokonywania postąpień. W przypadku współwłasności wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub jednego z pisemnym pełnomocnictwem od pozostałych.

         W przypadku osób prawnych wymagana jest obecność osób upoważnionych do składania oświadczeń woli oraz okazanie aktualnego wypisu z odpowiedniego rejestru lub ewidencji.

W celu stwierdzenia tożsamości oferenci zobowiązani są okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości.

4. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.nowadeba.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w dniu 14 kwietnia 2022 r.

5. Wpłacone wadium podlega:

1) zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości - w przypadku wygrania przetargu,

2) przepadkowi - w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,

3) zwrotowi – uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają.

6.  Nabywca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego.

7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

8. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, pok. nr 110, tel. (15) 846 2671 wew. 110 w godzinach pracy Urzędu.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na stronie internetowej pod adresem www.nowadeba.pl/biznes/przetargi/nieruchomości.

 

Nowa Dęba, 11 marca 2022  r.                                             Z up. Burmistrza

                                                                                      mgr Leszek Mirowski

                                                                                        Z-ca Burmistrza

 

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2022-03-11
Osoba udostępniająca na stronie: Karolina Król
Data modyfikacji: 2022-03-14
Osoba modyfikująca: Karolina Król