Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym

21-04-2022

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

 

Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1988 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 461)

o g ł a s z a

I przetarg ustny ograniczony

na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących teren rolny, położonych w obrębie 0002 Chmielów – gmina Nowa Dęba, będące własnością Gminy Nowa Dęba.

1. Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe ujęte w poniższej tabeli:

nr działki

powierzchnia [ha]

użytek

cena wywoławcza czynszu

2066/5

0,16

ŁIV

150 złotych za 1 hektar fizyczny

4549

0,45

RIVa, ŁIII, ŁIV

5130/2

0,04

RV, ŁV

5129/2

0,06

RV, ŁV

4775

0,11

PsIV

4746

0,14

ŁIV, RIVb, ŁV

4707

0,06

ŁV

4683

0,56

ŁIV, RIVb

4571

0,21

RV, ŁV

4570

0,28

ŁV

4460

0,14

RIVb, ŁV

 

2. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Dęba przyjętego Uchwałą nr XLVII/354/2002  z dnia 15 kwietnia 2002 r. zmienionego Uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Dębie nr XIV/111/2011 z dnia 23 listopada 2011 r. Uchwałą nr XII/108/2015 z dnia 30 września 2015 r. i Uchwałą nr XXII/194/2020 z dnia 29 maja 2020 r. działki te to obszary do zachowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz tereny rolnicze.

3. Nieruchomości są bez obciążeń i zobowiązań i nie mają założonej księgi wieczystej. Dzierżawca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 26 maja 2022 roku  o godz. 1000 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, I piętro, pok. nr 104.

5. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest w terminie do dnia 18 maja 2022 roku:

1) zgłoszenie pisemnie swojego udziału w przetargu podając w nim numer działki wraz z  oświadczeniem oferenta o osobistym prowadzeniu przez okres co najmniej od 5 lat gospodarstwa rolnego, zamieszkiwaniu na terenie gminy i o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, wg załącznika dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.nowadeba.pl/biznes/przetargi/nieruchomości lub w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, pok. nr 109.

2) wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości 30,00 zł  na konto nr  88 1240 2744 1111 0010 7170 2040 Bank PEKAO S.A. W tytule wpłaty należy podać numer działki, na którą następuje wpłata. 

6. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych złotych.         

7. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne. Oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników (wymagane jest pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej). W przypadku małżeństw posiadających ustrój wspólności majątkowej, wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich posiadającego pisemne upoważnienie współmałżonka do udziału w przetargu i dokonywania postąpień. W przypadku współwłasności wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub jednego z pisemnym pełnomocnictwem od pozostałych.

         

W celu stwierdzenia tożsamości oferenci zobowiązani są okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości.

8. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.nowadeba.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w dniu 20 maja 2022 r.

9. Wpłacone wadium podlega:

1) zaliczeniu w poczet czynszu dzierżawnego - w przypadku wygrania przetargu,

2) przepadkowi - w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy,

3) zwrotowi – uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają.

10. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 poz. 461) zastrzega się, że jest to przetargu ustny ograniczony dla rolników indywidualnych, zamierzających powiększyć swoje gospodarstwo rodzinne (do 300 ha użytków rolnych), jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie (co najmniej 5 lat), w której położona jest nieruchomość wystawiona do przetargu.

11. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, pok. nr 109, tel. (15) 846 2671 wew. 109 w godzinach pracy Urzędu.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na stronie internetowej pod adresem www.nowadeba.pl/biznes/przetargi/nieruchomości.

 

 

 

Nowa Dęba, 21 kwietnia 2022 r.                                                      Burmistrz

                                                                                           mgr inż. Wiesław Ordon

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2022-04-21
Osoba udostępniająca na stronie: Karolina Król
Data modyfikacji: 2022-04-21
Osoba modyfikująca: Karolina Król