Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalenia inwestycji celu publicznego GPN.6733.3.2022

12-05-2022

GPN 6733.3.2022                                                                                                                     Nowa Dęba, 12 maja 2022 r. 
 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

 

z a w i a d a m i a m

 

że dniu 14 kwietnia 2022 r. na wniosek Gmina Nowa Dęba, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC 160 oraz odcinka sieci wodociągowej PE 90 na działkach nr ew. 964/11, 965/10, 970/7, 971/4, 972/5, 972/4, 972/3, 972/2, 972/1, 969/1 w obrębie Dęba, miasto Nowa Dęba.

 

 

 

W terminie 14 dni od daty obwieszczenia można w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3 (pokój 110) zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi Wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

z up. Burmistrza

mgr Leszek Mirowski

Z-ca Burmistrza

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2022-05-13
Osoba udostępniająca na stronie: Magdalena Stróż
Data modyfikacji: 2022-05-13
Osoba modyfikująca: Magdalena Stróż