Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Dzielnicowi

Poznaj swojego dzielnicowego. To do niego możesz się zwrócić o pomoc gdy jej potrzebujesz.

Gmina Nowa Dęba podzielona jest na trzy rejony:

 

dzielnicowy

mł. asp. Anna Gadawska

tel. 15-846-20-87 wew. 125,

kom. 572 908 500

dzielnicowy

sierż. szt. Rafał Hędrzak

tel. 15-846-20-87 wew. 123,

kom. 571 203 222

dzielnicowy

mł. asp. Andrzej Frodyma

tel. 15-846-20-87 wew. 123,
kom. 510 997 275

Rejon 1 Rejon 2 Rejon 3

1-go Maja,

Aleja Zwycięstwa 1, 1A,B, 3,

Bieszczadzka,

Borowa,

Bystrzycka,

Cegielniana,

Długa,

Drozdowska,

Działowa,

Garncarska,

Gruszkowa,

Grzybowa,

Hubala,

Jałowcowa,

Jana Pawła II numery od 1 do 16,

Jasna,

Kanałowa,

Klonowa,

Krasickiego numery 1-4, 6,8,11,22,

Kwiatowa,

Lipowa,

Leśna,

Łąkowa,

Majdańska,

Metalowca,

Mickiewicza,

Miedziana,

Niżańska,

Pl. Chopina,

Pod Wieżą,

Podleśna,

Pszczelarska,

Pszenna,

Rzeszowska 1,3,5,7,9,

Sandomierska,

Sarnia,

W. Sikorskiego,

J. Słowackiego,

Smugowa,

Solinka,

Spiżowa,

Srebrna,

Strażacka,

Strzelnicza,

H. Sucharskiego,

Sygnałowa,

Środkowa,

Torowa,

Wesoła,

Wrzosowa,

Wspólna,

Zacisze,

Zawiszy,

Zielona,

Złota

Aleja Zwycięstwa 2,

A. Krzywoń,

Boczna,

W. Broniewskiego,

Cicha,

Cmentarna,

Dębowa,

Górska,

Jagodowa,

Jana Pawła II numery parzyste od 18 do 36,

J. Kilińskiego,

Kolejowa,

M. Konopnickiej,

J. Korczaka,

T. Kościuszki,

Krasickiego 35,

Kręta,

Krótka,

Krucza,

Kwiatkowskiego,

Ks. Łagockiego,

Mała,

Nadole,

Ogrodowa,

Olchowa,

Olszynki,

Orkana,

Piotra Skargi,

Piwna,

Pl. J. Gryczmana,

Podgórze,

Polna,

S. Poniatowskiego,

M. Reja,

Robotnicza,

Rzeszowska 11,

H. Sienkiewicza,

M. Curie-Skłodowskiej,

Słoneczna,

Sosnowa,

Sowia,

Spacerowa,

Spółdzielcza,

Stalowska,

Stawowa,

Szkolna 1-3,

Szpitalna,

J. Szypowskiego,

K. Tetmajera,

Wczasowa,

Willowa,

Witosa,

Wojska Polskiego,

Zarzecze,

B. Zybury,

S. Żeromskiego

sołectwa:

Alfredówka,

Buda Stalowska,

Chmielów,

Cygany,

Jadachy,

Rozalin,

Tarnowska Wola

     

 

Dane kontaktowe do Kierownika Ogniwa Prewewncji KP w Nowej Dębie - st. asp. Grzegorz Surowiec tel. 15 846 20 87 w. 124, kom. 797 908 279.

Zadania dzielnicowego


WYCIĄG z

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR 528

 

KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 06 czerwca 2007 r.
w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego
i kierownika rewiru dzielnicowych

 

§ 4.

 

Dzielnicowy obejmujący rejon służbowy powinien posiadać niezbędne informacje dotyczące, w szczególności:
1) położenia geograficznego i ukształtowania terenu;
2) zasięgu działania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zarządów budynków komunalnych.

 

§ 5.

 

1. Podstawową formą pełnienia służby dzielnicowego jest obchód, polegający na przemieszczaniu się w granicach przydzielonego mu rejonu służbowego i realizowaniu zadań wynikających z zakresu jego obowiązków służbowych.
2. Podczas obchodu rejonu służbowego dopuszcza się korzystanie ze środka transportu służącego do przemieszczania się.

 

Zakres zadań dzielnicowego

 

 

§ 8.

1. Dzielnicowy realizuje zadania w granicach przydzielonego mu rejonu służbowego.
2. Do zadań dzielnicowego należą, w szczególności:
1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego;
2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;
3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;
4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.


§ 9.

 

1. Dzielnicowy przeprowadzający rozpoznanie gromadzi niezbędne informacje dotyczące swojego rejonu służbowego, w szczególności w zakresie:
1) stosunków społeczno-ekonomicznych oraz struktury gospodarczej i środowiskowej;
2) lokalizacji, rozmiaru i natężenia zjawisk kryminogennych;
3) konfliktów społecznych oraz ich genezy;
4) planowanych doraźnie lub okresowo imprez, w tym imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i handlowych.
 

§ 10.

 

1. W ramach rozpoznania osobowego dzielnicowy na bieżąco zdobywa informacje o osobach zamieszkałych lub przebywających w jego rejonie służbowym, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowania stwarzają zagrożenie porządku i bezpieczeństwa publicznego, a w szczególności o osobach:
1) karanych oraz korzystających z przepustki lub przerwy w odbywaniu kary;
2) podejrzewanych o prowadzenie działalności przestępczej;
3) uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;
4) nieletnich zagrożonych demoralizacją i sprawców czynów karalnych.
  2. Dzielnicowy w stosunku do osób, o których mowa w ust. 1, podejmuje następujące czynności:
1) prowadzi z nimi rozmowy profilaktyczne;
2) stosuje wobec nich środki oddziaływania wychowawczego i społecznego lub występuje o ich zastosowanie;
3) inicjuje działania w zakresie organizowania pomocy w umieszczeniu w zakładzie odwykowym, leczniczym lub opiekuńczym.


3. W ramach rozpoznania osobowego dzielnicowy powinien utrzymywać kontakty z osobami, które – z racji wykonywanego zawodu, pełnionej funkcji oraz w związku z ich działalnością społeczną lub zainteresowaniami – mogą mieć wpływ na funkcjonowanie środowiska lokalnego i dzięki którym mogą być podejmowane skuteczne działania zapobiegające popełnianiu przestępstw i wykroczeń.
4. Dzielnicowy powinien kontaktować się z osobami - potencjalnymi ofiarami przestępstw i wykroczeń - w celu wskazania im właściwych sposobów unikania zagrożenia.

 

§ 11.

Dzielnicowy prowadzi rozpoznanie terenowe następujących miejsc:

1) wymagających szczególnego nadzoru:
a) ze względu na nasilenie przestępczości narkotykowej i alkoholowej,
b) punktów gromadzenia się osób zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu, a także lokali uczęszczanych przez osoby podejrzewane o popełnianie przestępstw i wykroczeń,
c) bazarów i targowisk oraz okolic lokali gastronomicznych,

d) miejsc grupowania się nieletnich mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego,

e) obiektów narażonych na działalność przestępczą ze względu na położenie, charakter produkcji lub świadczonych usług oraz atrakcyjność sprzedawanych lub magazynowanych towarów;
2) ulic, placów, dróg dojazdowych, podwórek, przejść między ulicami i domami, skwerów, parków, terenów leśnych, opuszczonych obiektów i urządzeń obrony cywilnej;
3) siedzib organów administracji publicznej, instytucji, organizacji politycznych i społecznych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zarządów budynków komunalnych;
4) przedsiębiorstw i zakładów pracy, obiektów i placówek oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, rozrywkowych, gastronomicznych, baz transportowych, inwestycji budowlanych, banków i placówek handlowych, w tym obiektów, obszarów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie na podstawie odrębnych przepisów;
5) tras przebiegu linii komunikacji miejskiej i międzymiastowej, dworców, przystanków, stacji benzynowych, pogotowia technicznego, informacji turystycznej, hoteli, obiektów służby zdrowia i obiektów sportowych.

 

§ 12.

Na podstawie prowadzonego rozpoznania, dzielnicowy zgłasza kierownikowi rewiru dzielnicowych lub innemu policjantowi, o którym mowa w § 7, wnioski i propozycje, co do liczby oraz rozmieszczenia służb patrolowych i czasu pełnienia przez nie służby, z jednoczesnym wskazaniem propozycji konkretnych przedsięwzięć w stosunku do osób podejrzewanych o popełnianie przestępstw i wykroczeń.

 

§ 13.

Dzielnicowy realizuje zadania profilaktyki społecznej, w szczególności, przez:
1) inspirowanie i organizowanie działań i przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym i prewencyjnym, współdziałając z innymi policjantami;
2) inicjowanie i uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, szkoły lub organizacje mogące przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zwalczania patologii;
3) informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielanie instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa;
4) utrzymywanie kontaktu z ofiarami przestępstw oraz inicjowanie działań mających na celu rozwiązanie problemu strachu, a także organizowanie doradztwa dla tej grupy osób;
5) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

 

 

§ 14.

W zakresie ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń dzielnicowy jest obowiązany do:
1) natychmiastowego podjęcia niezbędnych czynności służbowych po uzyskaniu informacji lub ujawnieniu faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, w szczególności do:
a) udzielenia pomocy ofiarom - do momentu przybycia służb ratowniczych,
b) zabezpieczenia miejsca zdarzenia przed zatarciem śladów i dowodów - do momentu przybycia grupy operacyjno-dochodzeniowej,
c) ustalenia świadków zdarzenia, osób pokrzywdzonych oraz rysopisów sprawców;

2) podejmowania czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych oraz do odzyskiwania przedmiotów utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, bądź służących do ich popełnienia;
3) bieżącej analizy stanu bezpieczeństwa w swoim rejonie służbowym;
4) zbierania i przekazywania informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawcy czynu niedozwolonego i udowodnienia mu winy.
 

§ 15.

 

1. Zakres zadań dzielnicowego pełniącego służbę na terenach miejskich nie obejmuje pełnienia takich form słuzby jak:
1) konwojowa,
2) ochronna,
3) dyżurna,
4) dochodzeniowo – śledcza w dyspozycji dyżurnego jednostki organizacyjnej Policji.