Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, pomocy społecznej...

03-03-2017

Zarządzenie Nr  454/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 1 marca 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 1817) oraz Programem Współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 przyjętym Uchwałą XXVII/246/2016 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 listopada 2016 r., Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

 

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu:

       1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego,

2) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

3) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

4) upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

3. Wzór oferty, wzór kart oceny formalnej, wzór karty oceny merytorycznej, wzór umowy i wzór sprawozdania stanowią kolejno załącznik nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 i nr 6 do zarządzenia. 

 

§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej, 

2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, 

3) na stronie internetowej Gminy. 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia zleca się inspektorowi ds. rozwoju lokalnego i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zastępca Burmistrza

Leszek Mirowski

 

Załącznik Nr 1

 


Ogłoszenie

 

Burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu:

        1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego,

2) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

3) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

4) upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

§1.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 

1. Konkurs obejmuje realizację następujących zadań:

 

1) obszar – kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego:

                 zadanie a - organizacja wydarzeń kulturalnych  i artystycznych - 10 000,00 zł

zadanie b - organizacja wydarzeń kulturalnych  wspieranie publikacji poświęconych 80` rocznicy powstania COP - 10 000,00 zł

 

2) obszar – pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

                 zadanie   – działania na rzecz osób chorych, starszych i niepełnosprawnych - 5 000,00 zł

 

3) Obszar – działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

 zadanie  – działalność edukacyjna, integracyjna, terapeutyczna i aktywizująca seniorów Gminy - 5 000,00 zł

 

4) Obszar  – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

                  zadanie - organizacja imprez i zawodów sportowych mających na celu upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców Gminy – 5 000 zł

 

§ 2.

Zasady przyznawania dotacji

 

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które zgodnie ze swoim statutem są uprawnione do realizacji zadań z danego zakresu. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania publicznego.

 

 1. Adresatami zadań są mieszkańcy miasta i gminy Nowa Dęba.

 

 1. Zasady przyznania dotacji zawarte są w  ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania i w Programie Współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

 

 1. Zlecenie realizacji w/w zadań publicznych będzie miało formę wspierania tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

 1. Przyznanie dotacji ma miejsce tylko w przypadku wniesienia przez Oferenta nie mniej niż 10 % wkładu własnego finansowego lub niefinansowego wkładu własnego (osobowego i/lub rzeczowego).

 

 1. Podanie dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego (tabela w pkt. 5 oferty: Zakładane rezultaty zadania publicznego; Planowany poziom osiągnięcia rezultatów; Sposób monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika) nie jest obowiązkowe.

 

    7. Do oferty zgłaszanej do konkursu należy dołączyć załączniki, spełniające kryterium ważności, tj.

     1) Aktualny odpis z rejestru innego niż Krajowy Rejestr Sądowy lub wyciąg z ewidencji nieprowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba, albo inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących;

     2) W przypadku wyboru sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną innego niż KRS – dokumenty potwierdzające upoważnienie do działania w imieniu oferenta;

     

 1. Oferta oraz inne dokumenty  wymagające podpisów ze strony podmiotu, powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym rejestrze lub ewidencji oraz w statucie lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji podmiotu:
 1. W przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny i z podaniem funkcji;
 2. W przypadku składania kserokopii (na każdym etapie zlecenia zadania), każda strona musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem podpisem oraz datą potwierdzenia zgodności dokumentu;
 3. Terenowe oddziały organizacji (nie posiadające osobowości prawnej) mogą złożyć ofertę wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa  udzielonego przez zarząd główny);
 4. W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć pełnomocnictwo – wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej (na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej).
 1. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę na poszczególne zadanie wymienione w ogłoszeniu.
 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości określonej w ofercie.
 2. Realizacja wszystkich kosztów winna być udokumentowana odpowiednimi dokumentami księgowymi.
 3. Płatnicy VAT kalkulują i rozliczają zadanie w kwotach netto.

 

 1. Dotacje nie będą udzielane na:

1) koszty stałe podmiotów, w tym wynagrodzenia osobowe (np. obsługa księgowa, informatyk, obsługa biurowa) , utrzymanie i wyposażenie biura (np. opłaty czynszowe, abonamenty, rachunki telefoniczne, koszty przejazdów, materiały biurowe, opłaty pocztowe oraz komputery, telefony, faksy, itp.) niezwiązane z wykonaniem zleconego zadania publicznego.

    2) remonty i prace budowlane,

    3) wydatki poniesione na przygotowanie wniosku i sprawozdania;
     4) zadania i zakupy inwestycyjne,
     5) zakup lokali, budynków, gruntów,
     6) pokrycie deficytu przedsięwzięć zrealizowanych w latach poprzednich,
     7) udzielanie pomocy osobom fizycznym i prawnym,
     8) wyjazdy zagraniczne,
     9) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
    10) działalność polityczną, wyznaniową itp.

11) koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego z wyłączeniem subkonta utworzonego na potrzeby obsługi bankowej dotacji,

 1. finansowanie działalności oferenta nie związanej z realizacją zadania,
 2. podatków od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę o podatku od towarów i usług
 3. zakupu nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej,
 4. zakupu środków trwałych,
 5. amortyzacji,
 6. leasingu,
 7. rezerw na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,
 8. odsetek z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,
 9. kosztów procesów sądowych,
 10. nagród, premii i innych form bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania,
 11. zakupu napojów alkoholowych,
 12. opłat za zajęcie pasa drogowego oraz kosztów związanych z uzyskaniem informacji publicznej.

 

 1. Nie będą kwalifikowane do rozliczeń:
 1. Faktury wewnętrzne,
 2. Paragony,
 3. Bilety komunikacji miejskiej oraz bilety wstępu. W celu rozliczenia tych wydatków należy przedstawić fakturę/rachunek.
 4. Koszt delegacji osoby zatrudnionej na umowę cywilno-prawną (umowa zlecenie, umowa o dzieło).

 

 

 1. W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Aby koszty mogły być uznane za  kwalifikowane:

1) muszą stanowić koszty rzeczywiście niezbędne do zrealizowania projektu,

2) muszą być udokumentowane w sposób umożliwiający ocenę realizacji projektu pod względem  rzeczowym i finansowym.

 

 1. W przypadku dokonania płatności w formie bezgotówkowej – dokumentem potwierdzającym jest wydruk/potwierdzenie przelewu bankowego z konta oferenta wskazanego do obsługi zadania.

 

§ 3.

Terminy składania ofert i  realizacji zadania

 

 1. Termin składania wniosków -  do 27 marca 2017 r. do godz. 15.30 . Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.

 

 1. Miejsce składania oferty – Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba. Decyduje data wpływu do UMiG.

 

 1. Termin rozstrzygnięcia konkursu – do 20 dni roboczych od upływu terminu złożenia ofert.

 

 1. Termin realizacji zadań – mieści się w przedziale od 1 marca do 30 listopada 2017 r.

 

 1.  Koszty kwalifikowane z dotacji  zrealizowane od dnia podpisania umowy do końca realizacji zadania

 

§ 4.

Warunki realizacji zadania

 

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyskał i na warunkach określonych umową w zakresie opisanym w ofercie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotyczy to także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji oraz odsetek bankowych od przekazanych przez Zleceniodawcę środków, które należy wykazać i wykorzystać wyłącznie na wykonanie zadania.
 2. Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
 3. W przypadku wykazywania wkładu własnego w formie pracy wolontariusza, oferent zobowiązany jest do przedłożenia wraz ze sprawozdaniem końcowym porozumienia/umowy wolontariackiej oraz oświadczeń rozliczających pracę wolontariuszy.
 4. Wszystkie płatności rozliczane z dotacji muszą być bezwzględnie zrealizowane w okresie realizacji zadania, przy czym dla wydatków z dotacji kwalifikowalność będzie określona szczegółowo w zawartej umowie (od dnia podpisania umowy do końca realizacji zadania).
 5. Umowy cywilno-prawne zawarte z osobami zatrudnionymi przy realizacji projektu powinny mieć wyspecyfikowany zakres zadań, wysokość stawki godzinowej (min. 13 zł/godz.) ilość godzin jakie osoba musi przepracować oraz wysokość wynagrodzenia.
 6. Rozliczenie własnego wkładu finansowego lub pozafinansowego musi być potwierdzone stosownymi dokumentami oraz realizowane proporcjonalnie do realizacji całego zadania
  i środków dotacji.
 7. Zleceniobiorca, realizując zlecone zadanie, zobowiązuje się do informowania
  w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, swoich materiałach informacyjnych, plakatach, poprzez media, na swojej stronie internetowej, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę, baner oraz przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Gminę Nowa Dęba. Na wszystkich materiałach powinien być zamieszczony herb Gminy Nowa Dęba oraz w informacja  „Zadanie dofinansowane z budżetu Gminy Nowa Dęba”.
 8. Koszty związane z wyjazdami uczestników zadania mogą być rozliczane:
  1. na podstawie faktur wystawionych przez przewoźnika, z którym została zawarta stosowna umowa. Faktura zawiera takie elementy jak: trasa, ilość przejechanych kilometrów, stawkę za kilometr,
  2. delegacją służbową na podstawie załączonych biletów PKS lub PKP,
  3. delegacją służbową na samochód prywatny użyty do celów służbowych, kwotą w wysokości maksymalnie 0,65 zł/km. Delegacje mogą być wystawione na osoby, z którymi zawarto umowę o pracę lub umowę/porozumienie wolontariackie.
 9. Zwracane są jedynie koszty transportu. Koszty ryczałtu i diet pozostają po stronie beneficjenta.
 10. Wszyscy beneficjenci końcowi muszą być objęci obowiązkowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (element oceny formalnej).
 11. Środki przyznanej dotacji będą przekazywane zgodnie z zawartą umową w sprawie realizacji zadania publicznego.

 

§ 5.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

 1. Decyzję o wyborze ofert, które uzyskają dotację oraz wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba w formie zarządzenia, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, zgodnie trybem postępowania zawartym w Programie Współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

 

2. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba powoła Komisję Konkursową, która dokona oceny formalnej i merytorycznej zgłoszonych ofert oraz przedstawi propozycję wyboru Oferenta realizującego zadanie wraz z kwotą dotacji w terminie do 3 dni roboczych od daty posiedzenia Komisji Konkursowej;

3. W pierwszej kolejności dokonywana jest ocena formalna zgodnie z Kartą oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 3.

4. Oferta musi spełniać wymogi formalne. Oceniane są poniższe elementy:

1) Poprawność złożonej oferty;

2) Zgodność budżetu z ogłoszeniem;

3) Załączniki (o ile dotyczy).

 

5.  Po ocenie formalnej możliwe jest uzupełnienie ofert, które będą posiadały braki wyłącznie w zakresie:

1) uzupełnienie brakujących podpisów pod ofertą w przypadku, gdy oferta nie została podpisana przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,

2) złożenie podpisu pod załącznikami do oferty przez osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań finansowych majątkowych o ile takie będą złożone zgodnie z wymaganiami konkursu,

3) poświadczenie za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,

4) uzupełnienie oferty o brakujące załączniki, o ile będą wymagane w ogłoszeniu.

 

6. Wezwanie do uzupełnienia ofert będzie przekazane na piśmie za potwierdzeniem odbioru (dopuszcza się przekazanie wezwania pocztą elektroniczną).

7. Termin złożenia uzupełnienia oferty wynosi trzy dni od otrzymania wezwania.

8. Oferty posiadające braki formalne po upływie terminu na ich uzupełnienie zostaną zaopiniowane przez Komisję negatywnie.

9. Oferta musi spełniać wymogi merytoryczne zgodnie z kartą oceny merytorycznej stanowiącej załącznik nr 4 do zarządzenia. Oceniane są poniższe elementy oferty:

  1)  Jakość przygotowanego projektu:

2) Budżet projektu;

3) Doświadczenie i zasoby;

     4) Celowość projektu.
 

10. Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest indywidualnie przez członków Komisji zgodnie z Kartą oceny merytorycznej stanowiącej załącznik nr 4.

 

11. Z podmiotem, którego ofertę Komisja oceniła warunkowo,  Burmistrz (albo osoba przez niego upoważniona) prowadzi negocjacje zamknięte w zakresie dotyczącym:

 1. zmiany terminu i harmonogramu realizacji projektu wynikających ze złożonej oferty;
 2. przesunięć (odpowiednio zwiększeń i zmniejszeń) między pozycjami kosztorysu proponowanymi do finansowania dotacją z budżetu Gminy;
 3. zmniejszenia, albo wykluczenia finansowania określonej pozycji kosztorysu dotacją z budżetu Gminy.

 

12. Negocjacje są protokołowane i stanowią dokumentację otwartego konkursu ofert.

 

13. Oferta zmieniona przez oferenta w wyniku negocjacji jest traktowany jako oferta ostateczna, z zastrzeżeniem ofert nie spełniających wymagań. Za oferty ostateczne uznaje się również złożone w terminie oferty organizacji pozarządowych, które nie zostały zmienione w wyniku negocjacji.

 

14. Ostatecznego wyboru oferentów i realizowanych zadań wraz z określeniem kwoty dotacji dokonuje Burmistrz.

15. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

16. O przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji na dane zadanie oferent zostanie poinformowany na piśmie.

 

§6.

Zrealizowane przez Gminę Nowa Dęba zadania publiczne tego samego typu w roku 2016

 

Informacja dotycząca środków przeznaczonych na realizację zadań w roku 2016:

1) obszar  – kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego – 10 tys. zł

2) obszar  – pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – 5 tys. zł

4) obszar  – działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 5 tys. zł

5) obszar – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 5 tys. zł


§ 7.

Informacje dodatkowe

 

1) Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, III piętro, pok. 303, tel. 846 26 71 w. 303, osoba odpowiedzialna – Maryla Siudem.

2) Formularze ofert dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, pok. 303 oraz na stronie internetowej: www.nowadeba.pl w zakładce organizacje pozarządowe/konkursy.

3) Organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli: nie złożono żadnej oferty lub żadna z ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu. Informacja o unieważnieniu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości.

 4) Wykaz podmiotów, którym przyznano dotacje, nazwę zadania i wysokość przyznanych kwot dotacji na realizację tych zadań zostanie opublikowany na stronie internetowej gminy oraz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

 

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2017-03-03
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji: 2017-03-03
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem