Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kasy

12-03-2019

OR.211.1.2019

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. obsługi kasy w Referacie Finansowym Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba
 

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe magisterskie,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. biegła znajomość obsługi pakietu Microsoft Office.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych oraz rozporządzenia MSWiA   w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne,
 2. preferowane wykształcenie ekonomiczne lub administracyjne,
 3. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

 

3 . Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ds. obsługi kasy:

 1. przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych dla wszystkich kont prowadzonych w ramach budżetu gminy,
 2. pobieranie i odprowadzanie do banku przyjętej  gotówki,
 3. sporządzanie raportów kasowych,
 4. przechowywanie dokumentacji dotyczącej pobieranego wadium w formie innej niż gotówka od osób przystępujących do przetargów,
 5. wydawanie i rozliczanie mandatów karnych kredytowych wystawianych przez Straż Miejską,
 6. wydawanie i rozliczanie kwitariuszy przychodowych inkasentom,
 7. obsługa kasy fiskalnej,
 8. obsługa terminala płatniczego.

 

4. Rekrutacja i zatrudnianie osób niepełnosprawnych:  w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu tj. w lutym 2019 r. , wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji i zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł co najmniej 6%.

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. wymiar czasu pracy: pełny etat,
 2. praca w budynku Urzędu, bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
 3. stanowisko pracy związane jest z ponad czterogodzinnym czasem pracy przy komputerze,
 4. z osobą wyłonioną w wyniku naboru przewidywane jest zawarcie umowy na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym organizuje się służbę przygotowawczą.

 

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys - curriculum vitae,
 3. kserokopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów (w razie potrzeby oryginały do wglądu),
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, kwalifikacjach i umiejętnościach (w razie potrzeby oryginały do wglądu),
 5. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba (ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba w Biurze Obsługi Klienta na parterze) lub za pośrednictwem poczty w terminie do 22 marca 2019 r. do godz. 1530 (decyduje data wpływu do UMiG). Na kopercie winien być umieszczony dopisek: Nabór na wolne  stanowisko urzędnicze  ds. obsługi kasy.
 2. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

8. Inne informacje:

 1. List motywacyjny i życiorys winne być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018, poz. 1260 ze zm.). Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.nowadeba.pl/
 2. Nabór kandydata na wolne stanowisko urzędnicze odbywa się w dwóch etapach.
  1. pierwszy etap polega na weryfikacji przez komisję złożonych ofert pod względem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze. Oferty niekompletne, jak też oferty kandydatów nie spełniające wymagań podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do drugiego etapu,
  2. drugi etap polega na  rozmowie sprawdzającej wiedzę kandydata z zakresu zadań realizowanych na stanowisku.
 3. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego.
 4. Dokumenty aplikacyjne należy składać wyłącznie w języku polskim.
 5. Dokumenty aplikacyjne nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, po zakończeniu rekrutacji zostaną odesłane lub odebrane osobiście przez kandydata. Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Organizacyjnym UMiG Nowa Dęba (pokój nr 214, II piętro, tel. 15 846 26 71 w. 214).

 

Burmistrz

          Wiesław Ordon

 

Nowa Dęba,  12 marca 2019 r.

Pliki do pobrania

Lista aktualności
Data publikacji: 2019-03-12
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2019-03-12
Osoba modyfikująca: Administrator