Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Powszechny Spis Rolny 2020

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych PSR 2020

15-06-2020

     Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba działając jako Gminny Komisarz Spisowy, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2020 poz. 1728) ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego PSR 2020. Na terenie gminy Nowa Dęba zaangażowanych zostanie 3 rachmistrzów spisowych.

 

   Zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., naboru na kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

  1. pełnoletnich;
  2. zamieszkałych na terenie danej gminy;
  3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
  4. posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
  5. które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


   Oświadczenie o spełnieniu wymagania, o którym mowa w pkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Kandydat na rachmistrza terenowego, składając oświadczenie, jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

   Ze względu na to, że rachmistrz terenowy będzie realizował wywiady przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie przeznaczone do przeprowadzenia spisu, kandydat na rachmistrza powinien dodatkowo posiadać co najmniej podstawowe umiejętności posługiwania się takimi urządzeniami.

 

    Wnioski (wg wzoru) należy składać od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3 (parter) , w godz. 730 do 1530, wtorek od 830 do 1630 lub przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy,  ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba. Decyduje data wpływu do urzędu.

Proszę o zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 

   Dodatkowych informacji udziela: Elżbieta Gil, tel. 15 846 26 71 w. 202, e-mail: sekretarz@nowadeba.pl.

 

wniosek

 

Lista aktualności