Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Wybory Prezydenta RP 2015

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maja 2015 r.

13-04-2015
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek wyborcy o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
3. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania - w przypadku odbioru zaświadczenia przez inną osobę. Pełnomocnik musi okazać się dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
 
Termin składania wniosków:
- do 8 maja 2015 r.
- w przypadku ponownego głosowania do 22 maja 2015 r.
 
Miejsce składania wniosków:
Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba
Referat Spraw Obywatelskich
ul. Rzeszowska 3, pokój 108
w godz. pracy urzędu: od poniedziałku do piątku: 7.30 - 15.30, wtorek 8.30 - 16.30
 
Pozostałe informacje:
1. Osoby planujące pobyt w dniu wyborów poza miejscem stałego zamieszkania mogą uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania.
2. Zaświadczenie uprawnia do głosowania w dowolnym lokalu wyborczym na terenie kraju i za granicą oraz na polskim statku morskim.
3. Osoba, która otrzyma zaświadczenie jest skreślana ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.
4. Zaświadczenie wydaje się na pisemny wniosek.
5. Wniosek sporządza wyborca. Nie jest możliwe sporządzenie wniosku przez pełnomocnika lub członka rodziny. Wniosek może być złożony pisemnie, telefaxem lub drogą elektroniczną.
6. Zaświadczenie odbiera się osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej pisemnie osoby. Zasada ta dotyczy również małżonków i dzieci.
7. Upoważnienie winno zawierać dane wyborcy imię (imiona) i nazwisko, adres oraz numer PESEL.
8. W celu uzyskania zaświadczenia dla innej osoby, w tym członka rodziny należy przedłożyć jej wniosek oraz upoważnienie. Dopuszczalne jest przesłanie wniosku i upoważnienia zwykłą pocztą, pocztą elektroniczną po zeskanowaniu obydwu dokumentów.
9. W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.
10. Do sporządzenia wniosków można wykorzystać wzór wniosku o wydanie zaświadczenia.
 
Lista aktualności