Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Wybory Prezydenta RP 2015

Głosowanie korespondencyjne

15-04-2015

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba do poniedziałku 27 kwietnia.

Zgłoszenie głosowania korespondencyjnego może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej i powinno zawierać:

·         nazwisko i imię (imiona),

·         imię ojca,

·         datę urodzenia,

·         numer ewidencyjny PESEL,

·         wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy,

·         oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie.

W zgłoszeniu wyborca może prosić o przesłanie mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w której stale zamieszkuje.

Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z urzędu gminy pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli wyborca we wniosku zadeklarował osobisty odbiór pakietu wyborczego, pakiet ten we wskazanym terminie będzie możliwy do odebrania w urzędzie gminy (w godzinach pracy urzędu).

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą:

·         koperta zwrotna,

·         karta do głosowania,

·         koperta na kartę do głosowania,

·         oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,

·         instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a — jeżeli wyborca prosił o jej przesłanie.

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania oraz umieszczeni są w spisach wyborców w:

·         obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej,

·         domach pomocy społecznej,

·         zakładach karnych i aresztach śledczych,

·         domach studenckich lub zespołach domów studenckich.

Zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego do dnia 27 kwietnia 2015 r., może po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców do dnia 14 maja 2015 r.

Zamiar głosowania korespondencyjnego można zgłaszać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba w dniach i godzinach pracy urzędu:

- pokój nr 101, I piętro - Urząd Stanu Cywilnego, tel. 15 846 26 71 w. 101, e-mail: usc@nowadeba.pl, r.rzemien@nowadeba.pl,

- pokój nr 107, I piętro - referat spraw obywatelskich, tel. 15 846 26 71 w. 107, e-mail: m.kozak@nowadeba.pl,

- pokój nr 108, I piętro - referat spraw obywatelskich, tel. 15 846 26 71 w. 108, e-mail: k.klosowskaszalaj@nowadeba.pl, d.puzio@nowadeba.pl,

- pokój nr 112, I piętro - referat organizacyjny, tel. 15 846 26 71 w. 112, e-mail: e.goclan@nowadeba.pl,

- pokój nr 214, II piętro - referat organizacyjny, tel. 15 846 26 71 w. 214. e-mail: b.sudol@nowadeba.pl

 

Wzór druku zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego

 

OR/BS

 

Lista aktualności