Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Wybory Ławników

Wybory ławników na kadencję 2016-2019

25-06-2015

Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba informuje, że w dniu 31 grudnia 2015 r. upływa kadencja ławników wybranych w 2011 r.
W związku z powyższym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 i 509) Rada Miejska w Nowej Dębie do końca października 2015 r. dokona wyboru ławników na kadencję 2016 – 2019:

 

Do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu ogółem 3 osoby, w tym:
- do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1 osoba;

Do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu ogółem 5 osób, w tym:
- do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1 osoba.

 

Zgodnie obowiązującymi przepisami

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2. jest nieskazitelnego charakteru;
3. ukończył 30 lat;
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5. nie przekroczył 70 lat;
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6. duchowni;
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
9. radni gminy, powiatu i województwa.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.

 

Kandydaci na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy winni wykazywać szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

 

Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Wszystkie wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba www.nowadeba.pl (poniżej), w Biurze Obsługi Klienta (parter), w biurze Rady Miejskiej (pokój nr 112, I piętro), w referacie organizacyjnym (pokój nr 214, II piętro) oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

 

Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:
Biuro Rady Miejskiej, Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3 – pokój nr 112 (I piętro) tel. 15 846 26 71 w. 112

Referat Organizacyjny, Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, u. Rzeszowska 3 - pokój nr 214 (II piętro), tel. 15 846 26 71 w. 214

Poniedziałek, środa, czawartek i piątek  7.30-15.30
Wtorek 8.30 - 16.30
 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu tj. 30 czerwca 2015 r. a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

 

OR/BS

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2015-06-12
Osoba udostępniająca na stronie: Barbara Sudoł
Data modyfikacji: 2015-07-23
Osoba modyfikująca: Administrator