Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Wybory Ławników 2020-2023

Wybory ławników do sądów powszechnych

11-06-2019

      Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba informuje, że z dniem 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników sądów powszechnych wybranych w 2015 r. Bieżący rok jest równocześnie rokiem, w którym odbywają się wybory ławników na kadencję 2020 – 2023.

 

Zgodnie z art. 160 § 1 i § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Rada Miejska w Nowej Dębie do końca października 2019 r. dokona wyboru (w głosowaniu tajnym) ławników:

 

 1. do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu ogółem - 1 osoba, w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - 0 osób;
 2. do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu ogółem - 6 osób, w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - 1 osoba.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Ławnikiem nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do 30 czerwca 2019 r.

  

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Dokumenty wymienione w pkt 1 - 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

          

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. 

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba (do pobrania poniżej) oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

 

Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:

 • Sekretarz Gminy Nowa Dęba, u. Rzeszowska 3 - pokój nr 202 (II piętro), tel. 15 846 26 71 w. 202
 • Biuro Rady Miejskiej, Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3 – pokój nr 112 (I piętro) tel. 15 846 26 71 w. 112

w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek i piątek  - 7.30-15.30, wtorek - 8.30 - 16.30.

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, tj. 30 czerwca 2019 r. a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
 2. Lista osób zgłaszających
 3. Oświadczenia kandydata na ławnika o nieprowadzeniu przeciwko niemu postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
  i oświadczenie o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona
 4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

SG/EG

Lista aktualności