Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Wybory Parlamentarne 2019

Wniosek o sporządzenie aktów pełnomocnictwa

05-09-2019

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania należy złożyć w urzędzie miasta i gminy Nowa Dęba w biurze obługi klienta, najpóżniej w 9 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 4 października 2019 r. Udzielić pełnomocnictwa do głosowania może:

- wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

Składany wniosek powinien zawierać:

- wypełniony wniosek o sprządzenie aktu pełnomcnictwa do głosowania (druk do pobrania),

- pisemną zgodę na przyjęcie pełnomocnicwta do głosowania (druk do pobrania),

- kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (znaczny lub umiarkowany) wyborcy (nie dot. wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat).

Wniosek podpisuje wyborca lub w przypadku gdy wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, wniosek ten podpisuje osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania. Wniosek o sporządzenie pełnomocnictwa wyborca składa osobiście lub za pośrednictwem innej osoby bądź poczty. Datą złożenia wniosku jest data wpływu do urzędu, a nie data jego nadania.

Pełnomocnikiem może być:

- osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania,

- osoba posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być:

- osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomcnictwa do głosowania,

- mężowie zaufania,

- kandydaci w danych wyborach.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka itp.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka itp.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia woli Burmistrzowi Miasta i Gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania. 

 

SO-MK/KM

Lista aktualności