Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Wybory Samorządowe 2024

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania

09-04-2024

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania może składać wyborca, który spełnia poniższe warunki:

  • wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy Nowa Dęba bez zameldowania na pobyt stały,
  • wyborca nigdzie nie zamieszkały, stale przebywający na terenie gminy Nowa Dęba,
  • wyborca stale zamieszkały w gminie Nowa Dęba pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały w tej gminie.

 

Do wniosku należy załączyć:

1. Dokument stwierdzający tożsamość - do wglądu.

2. Dokument potwierdzający fakt zamieszkania w gminie Nowa Dęba np.:

  • oświadczenie właściciela lokalu,
  • umowa najmu/użyczenia lokalu,
  • pierwsza strona zeznania podatkowego PIT z potwierdzeniem złożenia go w Urzędzie Skarbowym właściwym do miejsca zamieszkania,
  • rachunek za media (gaz, prąd, internet, telefon, telewizję kablową itp.) wystawiony na dane wyborcy i adres lokalu, w którym wyborca mieszka,
  • umowa na media (gaz, prąd, internet, telefon, telewizję kablową itp.) zawarta z wyborcą i zawierająca adres lokalu, w którym wyborca mieszka,
  • akt własności lokalu.

 

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, w Biurze Obsługi Klienta na piśmie utrwalonym w postaci papierowej opatrzony własnoręcznym podpisem lub w formie elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania osoby do rejestru wyborców wydaje Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku, po sprawdzeniu czy wyborca spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze gminy. Wyborca powinien wziąć pod uwagę termin wyborów, czas oczekiwania na realizację wniosku i złożyć wniosek odpowiednio wcześniej tak, aby urząd mógł wydać decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców we wskazanym powyżej terminie. 

 

SO/MK

Lista aktualności