Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Wybory Samorządowe 2024

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

22-02-2024

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba w Biurze Obsługi Klienta na piśmie utrwalonym w postaci papierowej opatrzony własnoręcznym podpisem lub w formie elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 29 marca 2024 r. Datą złożenia wniosku jest data wpływu do urzędu, a nie data jego nadania.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy:

- wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat.

Składany wniosek powinien zawierać:

- wypełniony wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania (druk do pobrania),

- pisemną zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania (druk do pobrania),

- kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (znaczny lub umiarkowany) wyborcy (nie dot. wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat).

Wniosek podpisuje wyborca lub w przypadku gdy wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, wniosek ten podpisuje osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.

Pełnomocnikiem może być:

- osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania,

Pełnomocnikiem nie może być:

- osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,

- mężowie zaufania,

- kandydaci w danych wyborach.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka itp.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka itp.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia Burmistrzowi Miasta i Gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania. 

 

SO/MK

Lista aktualności