Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Wybory Sołtysów i Przewodniczących Zarządów

Zasady i tryb wyboru Sołtysa/Przewodniczącego Zarządu Osiedla

02-04-2019

     Wybory Sołtysa/Przewodniczącego Zarządu Osiedla są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa przysługuje grupie mieszkańców Sołectwa/Osiedla w liczbie co najmniej 5 osób uprawnionych do głosowania. Kandydatura na Sołtysa/Przewodniczącego Zarządu powinna być poparta co najmniej 20 podpisami. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie na Sołtysa/Przewodniczącego Zarządu.

 

     Wybory są ważne bez względu na liczbę osób biorących udział w głosowaniu. W przypadku, gdy nie został zgłoszony ani jeden kandydat lub gdy kandydat nie uzyska ani jednego ważnie oddanego głosu – Sołtysa/Przewodniczącego Zarządu wyznacza Burmistrz po uzyskaniu opinii organizacji i stowarzyszeń działających na terenie Sołectwa/Osiedla, w tym Rady Sołeckiej/Zarządu Osiedla.

 

     Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, którym przysługuje czynne prawo wyborcze do rad gmin. Wykaz osób uprawnionych do głosowania ustala się na podstawie spisu wyborców sporządzanego w Urzędzie Miasta i Gminy, najpóźniej w 7 dniu przed dniem wyborów na podstawie rejestru wyborców prowadzonego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania wyborcy. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Miasta
i Gminy.

 

     Wybory przeprowadza Obwodowa Komisja Wyborcza powoływana przez Burmistrza spośród osób zgłoszonych przez:

  • organizacje pozarządowe działające w sołectwie/osiedlu,
  • radnych z terenu sołectwa/osiedla,
  • grupy mieszkańców, które zgłosiły kandydata na Sołtysa/Przewodniczącego Zarządu w liczbie tylko jednej osoby.

     W skład Obwodowej Komisji Wyborczej wchodzi z urzędu pracownik samorządowy.

     

     W skład Obwodowej Komisji Wyborczej nie może wchodzić kandydat na Sołtysa/Przewodniczącego Zarządu.

 

     Burmistrz w drodze obwieszczenia wyznacza lokal wyborczy. Głosowanie odbywa się od godziny 800 do 1800 bez przerwy. Obwodowa Komisja Wyborcza może żądać od wyborcy okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli osoba nie jest znana jej członkom.

 

     Za wybranego Sołtysa/Przewodniczącego Zarządu uważa się osobę, która w głosowaniu uzyskała największą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku równej liczby głosów na kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów, w ciągu 14 dni od dnia wyborów przeprowadza się drugą turę wyborów bez względu na frekwencję, w tym samym trybie co pierwszą turę. Jeżeli w drugiej turze wyborów kandydaci otrzymają równą liczbę głosów, o wyborze Sołtysa/Przewodniczącego Zarządu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Gminną Komisję Wyborczą. Przy losowaniu mogą być obecni kandydaci lub ich pełnomocnicy.

SG/EG

 

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2019-04-02
Osoba udostępniająca na stronie: Elżbieta Gil
Data modyfikacji: 2019-04-02
Osoba modyfikująca: Elżbieta Gil