Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Wybory Ławników 2024-2027

Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027

20-06-2023

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba informuje, że zgodnie z art. 162 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j.Dz. U. z 2023, poz. 217), w dniu 30 czerwca 2023 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników.

Najpóźniej w październiku 2023 r. Rada Miejska w Nowej Dębie  dokona wyboru:

 •  1 ławnika do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu

       w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - 0 

 • do  Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu ogółem 6 ławników

       w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1 ławnika

 

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa:

·     ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2023, poz. 217)

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

·     prezesi właściwych sądów;

·     stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

·     co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po 30 czerwca 2023 r. pozostaną bez dalszego biegu (czyli nie zostaną przez radę rozpatrzone), co rada  stwierdza w drodze uchwały. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

·     posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

·     jest nieskazitelnego charakteru,

·     ukończył 30 lat,

·     jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

·     nie przekroczył 70 lat,

·     jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

·     posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Ławnikami nie mogą być:

·   osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

·   osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

·   unkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

·   adwokaci i aplikanci adwokaccy,

·   radcy prawni i aplikanci radcowscy,

·   duchowni,

·   żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

·   funkcjonariusze Służby Więziennej,

·   radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone aktualną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby - koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego  ponosi Skarb Państwa;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.2527) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika - koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób posiadających czynne prawo wyborcze zgłaszających kandydata.

Jeżeli zgłoszenia kandydatów nie będą spełniały wymagań formalnych, Rada Miejska  podejmie uchwałę o pozostawieniu ich bez dalszego biegu.

Informacje dotyczące zasad obowiązujących przy zgłaszaniu kandydatów na ławników można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba pok. Nr 112 i 202 oraz pod numerem  telefonu 15 846 2671 w. 112 i 202.

 

Dokumenty do pobrania:

1. karta zgłoszenia na ławnika.pdf

2. oświadczenie kandydata o nieprowadzeniu przeciwko niemu postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe - oświadczenie.docx

3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona - oświadczenie.docx

4. lista osób zgłaszających - lista.doc

OR/EG

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  - WYBORY ŁAWNIKÓW

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 1. Administratorami danych osobowych kandydatów na ławników oraz osób reprezentujących podmioty zgłaszające kandydatów na ławników są: Rada Miejska w Nowej Dębie reprezentowana przez Przewodniczącego oraz Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, którym obsługę zapewnia Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba. Kontakt z Administratorami: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, e-mail: gmina@nowadeba.pl.
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych,  w tym  korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez: e-mail: iod@nowadeba.pl lub pisemnie na adres : Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba.
 3. Dane osobowe kandydatów na ławników, zawarte w karcie zgłoszenia kandydata na ławnika oraz załącznikach do karty, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury wyborów na ławników. Dane osobowe osób reprezentujących podmioty zgłaszające kandydatów na ławników i obywateli zgłaszających kandydatów na ławników będą przetwarzane w celu zgłoszenia kandydata na ławnika oraz w celu składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (w szczególności rozdział 7 dział IV), rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, z zastrzeżeniem, iż:
 1. karty kandydatów, którzy zostali wybrani ławnikami, wraz z załączonymi do nich dokumentami oraz informacją o kandydatach uzyskaną od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, zostaną przesłane Prezesowi Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu i Prezesowi Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu;
 2. karty kandydatów nie wybranych na ławników, wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, podlegają zwrotowi w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów, a w przypadku ich nieodebrania, podlegają zniszczeniu w terminie kolejnych 30 dni,
 3. pozostała dokumentacja po upływie 5 lat zostanie poddana ekspertyzie archiwum państwowego pod kątem dalszego jej przechowywania.
 1. Dane podlegają udostępnieniu:
 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. podmiotom, którym Administrator powierzył dane osobowe do przetwarzania,
  w szczególności: podmiotowi świadczącemu usługi niszczenia dokumentacji po okresie jej archiwizacji, podmiotowi świadczącemu usługi informatyczne;
 3. podmiotowi świadczącemu usługę obsługi prawnej, operatorowi pocztowemu w związku z dostarczaniem korespondencji.

Imię i nazwisko ławnika zawarte w uchwale Rady Miejskiej podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Dęba.

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługują  następujące uprawnienia:
 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (zgodnie z art. 15 RODO);
 2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne (zgodnie z art. 16 RODO);
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO);
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 RODO) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO);
 5. prawo wniesienia skargi do organu nadzoru do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
 1. Podanie danych osobowych stanowi wymóg ustawowy i jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia kandydatury oraz pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu w związku z niespełnieniem wymogów formalnych.
 2. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 

Lista aktualności