Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
SK.7021.6.106.2020 Wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem budynkami i lokalami stanowiącymi mieszkaniowy i użytkowy zasób Gminy Nowa Dęba oraz lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Nowa Dęba we wspólnotach mieszkaniowych
SK.7021.1.10.2020 Bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Nowa Dęba w 2021 roku
SK.7021.3.2.2020 Oczyszczanie ulic, placów i ciągów pieszych na terenie Gminy Nowa Dęba oraz Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN – Podstrefa Nowa Dęba w 2021 roku
RL.271.31.2020 2020-12-23 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowską Wolą oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce
RL.271.29.2020 2020-12-21 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu Gminy Nowa Dęba
RL.271.30.2020 2020-12-09 KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY NOWA DĘBA
RL.271.28.2020 2020-10-26 Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nowa Dęba obejmującej obszar zarezerwowany pod projek-towaną obwodnicę miasta Nowa Dęba oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nowa Dęba obejmującej obszar zarezerwowany pod projektowaną obwodnicę drogi krajowej nr 9
RL.271.27.2020 2020-10-15 Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nowa Dęba obejmującej obszar położony na terenie miasta Nowa Dęba pomiędzy ul. Szkolną, basenami odkrytymi, ul.Kościuszki, ul.Leśną oraz sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nowa Dęba przy ul. Szkolnej obejmującego obszar pomiędzy ul. Kościuszki, ul. Szkolną, rzeką Bystrzyk, ul. Leśną