Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
GKS.6232.40.2019 Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nowa Dęba
RL.271.11.2019 2019-06-11 Dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach przy ul. Gruszkowej i ul. Wesołej w Nowej Dębie
RL.271.10.2019 2019-05-23 Usługa projektowa w zakresie: • Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę drogi wewnętrznej na Aleja Metalowca/Leśna z dojazdem do drogi Sikorskiego na działach 360, 361, 365/1, 38 wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę lub prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) • Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego remontu drogi gminnej wraz z parkingiem ul. Szkolna w Nowej Dębie na działkach o nr ewid. 245/2 i 248/4”
RL.271.9.2019 2019-05-27 Budowa linii kablowej 0,4kV oświetlenia chodnika przy budynkach wielorodzinnych przy ul. Mickiewicza w Nowej Dębie na działkach o numerach ewidencyjnych 265/19, 265/20 obręb Nowa Dęba
RL.271.8.2019 2019-06-05 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstająodpady komunalne z terenu Gminy Nowa Dęba
RL.271.7.2019 2019-05-13 Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku ,,Domu Strażaka” w Cyganach dz. nr ewid. 1257/3 w obrębie Cygany – etap II
RL.271.6.2019 2019-05-07 Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Nowej Dębie – etap I termomodernizacja sali gimnastycznej
RL.271.5.2019 2019-04-24 Przebudowa stołówki szkolnej w Szklole Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie
Archiwum postępowań